Algemene voorwaarden

HORECA CROWDFUNDING NEDERLAND B.V.

Voorgaande algemene voorwaarden PDF (versie 1)

Voorgaande algemene voorwaarden PDF (versie 2)

Versie 3

ALGEMEEN DEEL VOOR DE KREDIETGEVERS EN DE KREDIETNEMER

Artikel 1 - Begripsbepaling 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.1 AcceptEmail: 

De e-mail gericht aan de Kredietgever waarin wordt aangegeven dat hij het door hem toegezegde en ter beschikking te stellen bedrag ter financiering van het Project dient over te maken naar Stichting Geldverkeer;

1.1.2 Account:

Het door Registratie aangemaakte profiel van Kredietgever op de Website die toegang geeft tot de besloten delen van het Platform;

1.1.3 Algemene Voorwaarden:

De Algemene voorwaarden kredietverlening Horeca Crowdfunding Nederland B.V.;

1.1.4 Geldleningovereenkomst:

De door Kredietnemer en HCN ondertekende overeenkomst, waarbij HCN als gevolmachtigde van de Kredietgevers optreedt, waarin de voorwaarden en condities worden genoemd waaronder de Hoofdsom aan de Kredietnemer wordt uitgeleend;  

1.1.5 HCN:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Horeca Crowdfunding Nederland B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoor houdende te 3011 AA Rotterdam, Beursplein 37, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70083924;

1.1.6 Hoofdsom:

Het in de Geldleningovereenkomst genoemde bedrag dat door de Kredietgevers aan de Kredietnemer wordt uitgeleend voor de financiering van het Project;

1.1.7 Inschrijving / Inschrijven:

De handeling waardoor de Kredietgever door middel van invoer in zijn Account op de Website:

-     aangeeft zich te willen verbinden om onder de voorwaarden van de (Model‑)Geldleningovereenkomst een bepaald bedrag als geldlening ter beschikking te stellen aan de Kredietnemer voor de financiering van het Project;

-     toestemming geeft aan HCN om op basis van de reeds afgegeven volmacht, welke onderdeel is van de Investeringsovereenkomst, de Geldleningovereenkomst voor het opgegeven bedrag namens de Kredietgever aan te gaan;

1.1.8 Investeringsovereenkomst:

De overeenkomst tussen HCN en een Kredietgever, waarin onder andere de Volmacht is opgenomen;

1.1.9 Kredietgevers:

De (rechts)personen die zich via de Website hebben ingeschreven om voor een bepaald bedrag het Project mede te financieren, welke bedragen tezamen de Hoofdsom vormen die aan de Kredietnemer wordt uitgeleend. De Kredietgevers staan vermeld in Bijlage 1 van de Geldleningovereenkomst. Vanwege de privacywetgeving zijn de namen en andere persoonsgegevens van de Kredietgevers  geanonimiseerd en wordt enkel het door HCN aan de Kredietgever toegekende persoonlijk gekoppelde accountnummer weergegeven;

1.1.10 Kredietnemer:

De Onderneming en de Personen waaraan de Kredietgevers de Hoofdsom hebben uitgeleend;

1.1.11 Model-Geldleningovereenkomst:

Het ontwerp van de Geldleningovereenkomst op basis waarvan - eventuele ondergeschikte wijzigingen voorbehouden – een Geldleningovereenkomst voor een specifiek Project wordt opgesteld, welke ontwerp is weergegeven op de Website.

1.1.12 Onderneming:

De (rechts)persoon of het samenwerkingsverband als aangegeven in de comparitie van de Geldleningovereenkomst;

1.1.13 Partij:

De (rechts)personen genoemd in de comparitie van de Geldleningovereenkomst;

1.1.14 Persoon:

De personen genoemd in de comparitie van de Geldleningovereenkomst;

1.1.15 Project:

Het door de Kredietnemer voorgestelde Project, als omschreven op de Website, welk Project de Kredietnemer wenst te financieren door middel van het sluiten van de Geldleningovereenkomst.

1.1.16 Registratie:

De verplichte handeling op de Website door een Kredietgever waarbij bepaalde gegevens dienen te worden verstrekt alvorens toegang wordt verkregen tot het besloten deel van de Website.

1.1.17 Stichting Geldverkeer:

De stichting Stichting Horeca Crowdfunding Nederland, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 3011 AA Rotterdam, aan het Beursplein 37, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66657644;

1.1.18 Stichting Zekerheden:

De stichting Stichting Zekerheden Horeca Crowdfunding Nederland, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 3011 AA Rotterdam, aan het Beursplein 37, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71387307;

1.1.19 Verstrekkingsdatum:

De datum waarop de Hoofdsom naar de Kredietnemer is overgemaakt;

1.1.20 Volmacht:

De doorlopende volmacht aan HCN van de Kredietgever, als opgenomen in de Investeringsovereenkomst, om namens de Kredietgever de Geldleningovereenkomst met de Kredietnemer te sluiten;

1.1.21 Website:

De website: www.horecacrowdfunding.nl.

1. 2 Verwijzingen

Een verwijzing naar een artikel is een verwijzing naar een artikel in deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven.

1. 3 Toepassingsbereik Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen HCN en de Stichting Zekerheden, Stichting Geldverkeer, de Kredietgevers en Kredietnemer, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is of wordt afgeweken in afzonderlijke voorwaarden tussen Partijen.

1.4 Prevaleren van bepalingen

In geval van strijdigheid tussen bepalingen op de Website en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de Geldleningovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Geldleningovereenkomst. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de Investeringsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Investeringsovereenkomst.

Artikel 2 – Bemiddeling en administratie

HCN brengt Kredietgevers en Kredietnemers via haar Website bij elkaar teneinde een Geldleningovereenkomst tot stand te laten komen en verplicht zich tot het voeren van alle daaruit voortvloeiende administratieve afhandelingen. HCN is slechts een bemiddelend orgaan met als doel het tot stand brengen van een Geldleningovereenkomst tussen Kredietgevers en Kredietnemer en zal ter zake de administratie voeren.

Artikel 3 – Inspanningsverplichting

Op HCN rust slechts een inspanningsverbintenis aangaande het tot stand komen van de Geldleningovereenkomst tussen de Kredietgevers en de Kredietnemer. HCN heeft het recht om haar moverende redenen de leningaanvraag van de Kredietnemer af te wijzen.

Artikel 4 - Beschikbaarstelling van de Hoofdsom

De door Stichting Geldverkeer van de Kredietgevers ontvangen bedragen zullen tijdelijk op een rekening van Stichting Geldverkeer geplaatst worden. Er wordt geen rente vergoed noch aan Kredietgevers noch aan Kredietnemer over de periode dat de gelden op de 'tussenrekening’ van Stichting Geldverkeer staan. Eerst op het moment dat alle bedragen definitief van de Kredietgevers zijn ontvangen, rust op Stichting Geldverkeer de plicht om de Hoofdsom binnen vijf (5) dagen over te boeken naar de Kredietnemer c.q. naar de kwaliteitsrekening van de notaris.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

HCN, Stichting Zekerheden en Stichting Geldverkeer zijn nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen van de Kredietnemer zoals deze zijn vastgelegd in de Geldleningovereenkomst. Stichting Geldverkeer en HCN kunnen tevens niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet of vertraagd uitbetalen van de Hoofdsom aan de Kredietnemer doordat een of meerdere Kredietgevers de toegezegde bedragen niet (tijdig) aan Stichting Geldverkeer overmaakt.

Artikel 6 - Informatie aan en van derden

HCN is bevoegd voor de beoordeling van de financiële positie van de Kredietnemer informatie in te winnen bij derden, waaronder begrepen bureaus die de kredietwaardigheid beoordelen.

Artikel 7 – Anonimiteit

In de Geldleningovereenkomst zullen de Kredietgevers anoniem gehouden worden en zal enkel het aan de Kredietgevers door HCN toegekende persoonlijk gekoppelde Account in Bijlage 1 worden weergegeven.

Artikel 8 - Rente

8.1 Bepaling van de rente

De Kredietnemer zal via de Website kenbaar maken welk rentepercentage hij bereid is te betalen. Indien de Kredietnemer van mening is dat het Project onvoldoende belangstelling trekt, heeft hij éénmalig het recht het rentepercentage dat hij bereid is te betalen - uitsluitend - naar boven bij te stellen. Nadat de Geldleningovereenkomst is gesloten, zal de rente gedurende de looptijd niet wijzigen.

8.2 Renteberekening

De rente zal berekend worden over het aantal werkelijk verstreken dagen.

Artikel 9 – Betalingen en doorboeking

Vanaf één (1) maand na Verstrekkingsdatum is Kredietnemer gehouden de periodiek verschuldigde rente- en aflossingsverplichtingen, zoals deze blijken uit de Geldleningovereenkomst en het Betalingsschema, te voldoen aan Stichting Geldverkeer. Stichting Geldverkeer zal deze rente- en aflossingsverplichtingen per maand doorboeken naar de Kredietgevers. Stichting Geldverkeer is de Kredietgevers geen rente verschuldigd gedurende de tijd dat ontvangen betalingen in afwachting van doorstorting op haar bankrekening staan.

Artikel 10 - Risicoclassificatie

10.1 Bepalen van de risicoclassificatie

HCN zal aan de hand van financiële gegevens en screening van de (onderneming van de) Kredietnemer de risicoclassificatie vaststellen en zal deze voor een ieder zichtbaar aan het profiel toevoegen. De risicoclassificatie wordt uitsluitend door HCN bepaald en kan niet worden aangepast door of op verzoek van de Kredietnemer. HCN voert gedurende de looptijd van de Geldleningovereenkomst geen aanvullende screening uit, hetgeen betekent dat de eenmaal vastgestelde risicoclassificatie gedurende de looptijd onveranderd blijft. HCN kan bij de bepaling van de risicoclassificatie er niet verantwoordelijk voor worden gehouden indien mocht blijken dat deze op basis van onvolledige of valse bescheiden is vastgesteld. Gedurende de looptijd van de Geldleningovereenkomst kan HCN er niet voor verantwoordelijk gehouden worden indien de afloscapaciteit door gewijzigde omstandigheden bij de Kredietnemer verbetert dan wel verslechtert.

10.2 Omschrijving risicoclassificaties

HCN bepaalt de kredietwaardigheid van de Kredietnemer aan de hand van normeringen zoals deze onder andere zijn vastgesteld door de VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland). Hiervoor heeft HCN een eigen beoordelingsmatrix ontwikkeld. Gepubliceerde projecten krijgen een risico (sterren) classificatie toegekend. De classificatie wordt gebaseerd op de mate waarin de horeca-onderneming in staat lijkt te zijn om aan de financieringsverplichtingen (de maandelijkse annuïteit) te voldoen en op de ondernemerscompetentie. Hierbij zijn vier classificaties mogelijk variërend van 2 tot maximaal 5 sterren.

Afloscapaciteit

**            Zeer speculatief (vrije kasstroom 10%-25% van de annuïteit)

***           Speculatief (vrije kasstroom 25%-50% van de annuïteit)

****         Offensief (vrije kasstroom 50%-75% van de annuïteit)

*****       Behoedzaam (vrije kasstroom > 75% van de annuïteit)

Ondernemerscompetentie (Sterren worden additioneel toegekend)

**            Resultaat interne beoordelingsmatrix: Uitstekend

*              Resultaat interne beoordelingsmatrix: Goed

Indien de score van de beoordelingsmatrix Voldoende is, dan wordt geen additionele ster toegekend.

Indien de score van de beoordelingsmatrix Onvoldoende is, dan wordt de aanvraag afgewezen.

Aan financieringen die betrekking hebben op startende horecaondernemingen kunnen standaard additionele voorwaarden gesteld. Dit betreft onder andere toekenning van een starterscoach (een ervaren horeca adviseur) en de toekenning van een accountantskantoor. Startende horecaondernemingen krijgen standaard de hoogste risicoclassificatie (**) toegekend eventueel aangevuld met een extra ster voor ondernemerscompetentie.

Artikel 11 – Juistheid van aangeleverde gegevens

HCN gaat uit van een correcte aanlevering van de benodigde bescheiden en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke foutieve informatievoorziening. De Kredietnemer en de Kredietgevers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden. HCN houdt zich het recht voor om bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte te doen bij justitie.

Artikel 12 - Mededelingen

Alle mededelingen, kennisgevingen, instructies, bevestigingen en andere berichten door de Kredietgevers respectievelijk de Kredietnemer gericht aan HCN, dienen plaats te vinden, voor zover van toepassing, door middel van het daarvoor op Website met betrekking tot het betreffende onderwerp aangemaakte kanaal; of anders - slechts voor zover het vorenstaande niet mogelijk is - door middel van een e-mail aan: info@horecacrowdfunding.nl. Alle mededelingen, kennisgevingen, instructies, bevestigingen en andere berichten afkomstig van HCN gericht aan de Kredietgevers respectievelijk de Kredietnemer, dienen plaats te vinden door middel van een e-mail aan het door de Kredietgevers respectievelijk Kredietnemer opgegeven e-mailadres.

Artikel 13 - Rechts- en forumkeuze

Op de rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam.

DEEL VOOR DE KREDIETNEMER

Artikel 14 –  Voorwaarden voor deelname

De Kredietnemer moet voldoen aan de navolgende voorwaarden:

 • Kredietnemers kunnen natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn en dienen woonachtig dan wel gevestigd te zijn in Nederland.
 • Kredietnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Kredietnemers dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.
 • Kredietgevers dienen bankrekening op hun naam te hebben met een Internationaal Bank Account Nummer (IBAN).
 • Kredietnemer kan nooit tegelijkertijd ook als Kredietgever deelnemen.

Indien de Kredietnemer een rechtspersoon is, dient die aan alle wettelijke vereisten te voldoen en een inschrijving te hebben in de Kamer van Koophandel. Indien relevante jaarverslagen niet voorhanden zijn, dient er een geformaliseerde begroting opgesteld te worden, voorzien van een uitgewerkt businessplan. Zonder genoemde bescheiden komen rechtspersonen niet in aanmerking voor deelname.

Artikel 15 - Hoofdsom, rente, looptijd en toelichting

De Kredietnemer geeft de gewenste Hoofdsom en looptijd van de lening aan alsmede het rentepercentage dat hij bereid is te betalen, met dien verstande dat de Hoofdsom minimaal € 75.000,= dient te bedragen en de looptijd van de lening altijd in maanden afgerond dient te worden en minimaal 6 maanden en maximaal 72 maanden dient te bedragen. De Kredietnemer geeft tevens een toelichting op de kredietbehoefte. De toelichting op de kredietbehoefte is openbaar en zal redactioneel niet door HCN gescreend worden. Geconstateerde pornografische, discriminerende en fatsoensnormen overschrijdende toelichtingen zullen door HCN verwijderd worden.

Artikel 16 - Meerdere leningen

Het is Kredietnemer toegestaan meerdere leningen af te sluiten mits deze door HCN als verantwoord worden gezien. Een nieuwe leningaanvraag leidt tot een nieuwe beoordeling van de risicoclassificatie. Tenzij anders is afgesproken, kan een nieuwe leningaanvraag pas na 6 maanden na aanvang van een eerder verstrekte lening in behandeling genomen worden.

Artikel 17 - Overige verplichtingen

17.1 Dispositieruimte

De Kredietnemer verplicht zich tot het aanhouden van voldoende dispositieruimte op de gekoppelde betaalrekening waarvan de rente en aflossing geïncasseerd worden. Indien Kredietnemer niet over voldoende dispositieruimte beschikt, dient Kredietnemer dit uiterlijk binnen 30 dagen door te geven aan HCN.

17.2 Bescheiden

Ter beoordeling van de leningaanvraag verplicht Kredietnemer relevante bescheiden aan te leveren op basis waarvan de kredietwaardigheid beoordeeld kan worden. Deze bescheiden dienen volledig en naar waarheid te zijn.

17.3 Wijzigingen gegevens

Indien adres, rekeningnummers, tenaamstellingen etc. wijzigen, dient de Kredietnemer dit tijdig aan HCN door te geven.

17.4 Profielen

HCN heeft het recht aanpassingen door te voeren in de door Kredietnemer opgegeven profielen alsmede de plaatsing van een opgegeven profiel te weigeren.

17.5 Annulering kredietaanvraag

In geval de kredietaanvraag van de Kredietnemer is volgeschreven en de Kredietnemer de kredietaanvraag annuleert, is de Kredietnemer annuleringskosten aan HCN verschuldigd van 3 % berekend over de Hoofdsom exclusief notariskosten.

In geval de kredietaanvraag van de Kredietnemer is volgeschreven en de Kredietnemer wijzigt daarna de juridische structuur, is de Kredietgever gerechtigd om de kredietaanvraag te annuleren. De Kredietnemer is annuleringskosten aan HCN verschuldigd van 3 % berekend over de Hoofdsom exclusief notariskosten.

Artikel 18 - Inschrijvingsduur

De leningaanvraag wordt voor een duur van maximaal 60 dagen op de Website geplaatst. Indien binnen deze periode geen minimale inschrijving van 90% is gerealiseerd, zal de leningaanvraag verwijderd worden en kan de Kredietnemer tegen gewijzigde kenmerken de leningaanvraag laten herplaatsen.

DEEL VOOR DE KREDIETGEVERS

Artikel 19 – Voorwaarden voor deelname

De Kredietgevers moeten voldoen aan de navolgende voorwaarden:

 • Kredietgevers moeten de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten en moeten in een lidstaat van de Europese Unie woonachtig zijn.
 • Kredietgevers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Kredietgevers dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.
 • Kredietgevers dienen bankrekening op hun naam te hebben met een Internationaal Bank Account Nummer (IBAN).
 • Kredietgevers die wettelijk kwalificeren als consument mogen niet meer uitlenen als door de AFM bepaald.
 • Het vermogen van Kredietgevers die wettelijk kwalificeren als consument moet afkomstig zijn van natuurlijke personen en mag niet een zakelijk kenmerk hebben.

 

Artikel 20 - Beschikbaarstelling van door de Kredietgevers toegezegde bedragen

Door de Inschrijving kan de Kredietgever via de Website zijn keuze aangeven voor het gewenste Project en het bedrag dat hij bereid is uit te lenen. Op het moment dat de Hoofdsom voor het Project is bereikt, ontvangt de Kredietgever van HCN een e-mail dat het Project is volgeschreven. De Kredietgever kan binnen 24 uur na ontvangst van voornoemde e-mail, per e-mail aan HCN kenbaar maken dat hij afziet van deelname aan het Project. Na ondertekening van de Geldleningovereenkomst, ontvangt iedere Kredietgever van HCN de AcceptEmail waarin de Kredietgever verzocht wordt het door hem toegezegde bedrag uiterlijk binnen vijf (5) dagen over te maken naar de bankrekening van Stichting Geldverkeer. Indien een Kredietgever het door hem toegezegde bedrag niet binnen voornoemde termijn heeft overgemaakt aan Stichting Geldverkeer c.q. alsnog afziet van deelname aan het Project, is de Kredietgever aan HCN een boete verschuldigd van 10% over het door hem toegezegde bedrag.

Artikel 21 - Volmacht

De Investeringsovereenkomst bevat (onder meer) de Volmacht. In de Volmacht is bepaald dat:

-     HCN pas namens de Kredietgever ten aanzien van het Project een Geldleningovereenkomst kan sluiten, nadat de Kredietgever door middel van Inschrijving voor het Project HCN daartoe toestemming heeft gegeven;

-     HCN nooit namens de Kredietgevers een Geldleningovereenkomst mag aangaan voor een Hoofdsom die hoger is dan het totale bedrag dat door de Kredietgevers bij de Inschrijving voor het Project hebben toegezegd,

De Volmacht brengt niet met zich mee dat HCN verplicht is om namens Kredietgever de Geldleningovereenkomst te aanvaarden. HCN kan naar eigen inzicht gebruik maken van de Volmacht en kan ervoor kiezen om de Geldleningovereenkomst om haar moverende redenen niet (als gevolmachtigde) namens een bepaalde Kredietgever te aanvaarden; het vooraanstaande staat er niet aan in de weg dat HCN dezelfde Geldleningovereenkomst in dat geval wel aanvaardt namens andere Kredietgevers (in haar hoedanigheid van gevolmachtigde van deze Kredietgevers). 

Artikel 22 - Uitbetaling en kosten verhaal

22.1 Uitbetaling

Na Verstrekkingsdatum zal Stichting Geldverkeer de door de Kredietnemer maandelijks verschuldigde en ontvangen rente en aflossing, zoals blijkend uit het Betalingsschema, zo snel mogelijk naar de Kredietgevers doorstorten.

22.2 Kosten verhaal

Stichting Zekerheden heeft recht op vergoeding van alle kosten die verbonden zijn aan het incasseren van haar Parallelle Vordering en de uitwinning van de ter zake gevestigde zekerheden. De Kredietgevers dienen deze kosten op eerste verzoek van Stichting Zekerheden te voldoen, waarbij elke Kredietgever een gedeelte van deze kosten naar rato van zijn aandeel in de Hoofdsom dient te voldoen.

De hier bedoelde kosten omvatten mede de door Stichting Zekerheden in en buiten rechte gemaakte kosten (met inbegrip van de redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten). De buitengerechtelijke incassokosten worden reeds nu voor alsdan vastgesteld op ten minste vijftien procent (15%) van hetgeen de Kredietgevers c.q. Stichting Zekerheden van de Kredietnemer te vorderen heeft, met een minimum van € 100,= exclusief omzetbelasting.

Stichting Zekerheden zal zich in het kader van de gegeven last inspannen de gemaakte kosten te verhalen op de Kredietnemer.

Slechts voor zover Stichting Zekerheden de door haar gemaakte kosten daadwerkelijk na verhaal heeft ontvangen van de Kredietnemer, zal Stichting Zekerheden (indien van toepassing) de door de Kredietgevers aan Stichting Zekerheden betaalde vergoeding aan de Kredietgevers terugbetalen.

Stichting Zekerheden is gerechtigd de door haar ten behoeve van de Kredietgevers gemaakte kosten te verrekenen met de door haar ten behoeve van de Kredietgevers ontvangen bedragen.

Indien Stichting Zekerheden vorderingen op de Kredietnemer tracht te incasseren en van de ter zake ingeschakelde raadslieden voorschotnota's of andere nota's ontvangt, zijn de Kredietgevers verplicht op eerste verzoek van Stichting Zekerheden hun aandeel in deze nota's binnen 14 dagen aan Stichting Zekerheden te voldoen.

Betalingen die Stichting Zekerheden ten behoeve van de Kredietgever rechtstreeks ontvangt van de Kredietnemer of via de ingeschakelde raadslieden, worden binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst doorgestort naar de Kredietgevers.

Artikel 23 - Website

23.1 Account

Binnen de Website zal de Kredietgever een eigen Account: "mijn Horeca-Funding " krijgen. Dit Account is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar.

23.2 Vertrouwelijkheid

Binnen de Website zullen persoonlijke gegevens nooit aan derden kenbaar gemaakt worden. Voor de Inschrijving zal gebruikt gemaakt worden van anonieme kenmerken.

Artikel 24 – Diverse bepalingen

24.1 Geen advies

De Kredietgever bepaalt zonder verdere tussenkomst van HCN zelf de Projecten waarin geïnvesteerd wordt. HCN brengt geen advies uit over de verschillende mogelijkheden waarop een rendement geoptimaliseerd kan worden. HCN adviseert enkel:

(a) aan elke persoon die als consument kan worden aangemerkt, om niet meer dan een maximaal verantwoord deel (10%) van het vrij beschikbaar vermogen te investeren;

(b) aan elke (rechts)persoon, om het geïnvesteerde vermogen over minimaal 10 Projecten te spreiden om zodoende de mogelijke uitval tot een minimum te beperken.

Investeringen vanuit een rechtspersoon zijn niet aan een maximum gebonden.

24.2 Overlijden Kredietgever

Indien een Kredietgever komt te overlijden, valt het op dat moment nog openstaande geïnvesteerde bedrag in de nalatenschap. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken, zal de uitkering gecontinueerd worden aan de rechtmatige nabestaanden. Volledige opeisbaarheid van de op dat moment openstaande totale vordering is niet mogelijk. In voorkomende gevallen zal de betreffende Investeringsovereenkomst aangepast worden en op naam gesteld worden van de nabestaanden.