Algemene voorwaarden

HORECA CROWDFUNDING NEDERLAND B.V.

Voorgaande algemene voorwaarden PDF (versie 1)

Voorgaande algemene voorwaarden PDF (versie 2)

Voorgaande algemene voorwaarden PDF (versie 3)

Versie 4

ALGEMEEN DEEL VOOR DE KREDIETGEVERS EN DE KREDIETNEMER

Artikel 1 - Begripsbepaling 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

1.1.1 AcceptEmail

De e-mail gericht aan de Kredietgever waarin wordt aangegeven dat hij het door hem toegezegde en ter beschikking te stellen bedrag ter financiering van het Project dient over te maken naar de PSP of Stichting Geldverkeer;

1.1.2 Account

Het door Registratie aangemaakte profiel van Kredietgever op de Website die toegang geeft tot de besloten delen van het Platform;

1.1.3 Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden van Horeca Crowdfunding Nederland B.V.;

1.1.4 Geldleningovereenkomst

De door Kredietnemer en HCN ondertekende overeenkomst, waarbij HCN als gevolmachtigde van de Kredietgevers optreedt, waarin de voorwaarden en condities worden genoemd waaronder de Hoofdsom aan de Kredietnemer wordt uitgeleend;

1.1.5 HCN

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Horeca Crowdfunding Nederland B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoor houdende te 3011 AA Rotterdam, Beursplein 37, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70083924;

1.1.6 Hoofdsom

Het in de Geldleningovereenkomst genoemde bedrag dat door de Kredietgevers aan de Kredietnemer wordt uitgeleend voor de financiering van het Project;

1.1.7 Inschrijving / Inschrijven

De handeling waardoor de Kredietgever door middel van invoer in zijn Account op de Website:

 • aangeeft zich te willen verbinden om onder de voorwaarden van de (Model-)Geldleningovereenkomst een bepaald bedrag als geldlening ter beschikking te stellen aan de Kredietnemer voor de financiering van het Project;
 • toestemming geeft aan HCN om op basis van de reeds afgegeven volmacht, welke onderdeel is van de Investeringsovereenkomst, de Geldleningovereenkomst voor het opgegeven bedrag namens de Kredietgever aan te gaan;

 

1.1.8 Investeringsovereenkomst

De overeenkomst tussen HCN en een Kredietgever, waarin onder andere de Volmacht is opgenomen;

1.1.9 Kredietgevers

De (rechts)personen die zich via de Website hebben ingeschreven om voor een bepaald bedrag het Project mede te financieren, welke bedragen tezamen de Hoofdsom vormen die aan de Kredietnemer wordt uitgeleend. De Kredietgevers staan vermeld in Bijlage 1 van de Geldleningovereenkomst. Vanwege de privacywetgeving zijn de namen en andere persoonsgegevens van de Kredietgevers geanonimiseerd en wordt enkel het door HCN aan de Kredietgever toegekende persoonlijk gekoppelde accountnummer weergegeven;

1.1.10 Kredietnemer

De Onderneming en de Personen waaraan de Kredietgevers de Hoofdsom hebben uitgeleend;

1.1.11 Model-Geldleningovereenkomst

Het ontwerp van de Geldleningovereenkomst op basis waarvan - eventuele ondergeschikte wijzigingen voorbehouden – een Geldleningovereenkomst voor een specifiek Project wordt opgesteld, welk ontwerp is weergegeven op de Website;

1.1.12 Onderneming

De (rechts)persoon of het samenwerkingsverband als aangegeven in de comparitie van de Geldleningovereenkomst;

1.1.13 Partij

De (rechts)personen genoemd in de comparitie van de Geldleningovereenkomst;

1.1.14 Persoon

De personen genoemd in de comparitie van de Geldleningovereenkomst;

1.1.15 Project

Het door de Kredietnemer voorgestelde Project, als omschreven op de Website, welk Project de Kredietnemer wenst te financieren door middel van het sluiten van de Geldleningovereenkomst;

1.1.16 Registratie

De verplichte handeling op de Website door een Kredietgever waarbij bepaalde gegevens dienen te worden verstrekt alvorens toegang wordt verkregen tot het besloten deel van de Website;

1.1.17 PSP

De payment service provider (de betaalprovider) die voorziet in de betaalmogelijkheden tussen Kredietgever en Kredietnemer en vice versa;

1.1.18 Stichting Zekerheden

De stichting Stichting Zekerheden Horeca Crowdfunding Nederland, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 3011 AA Rotterdam, aan het Beursplein 37, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71387307;

1.1.19 Verstrekkingsdatum

De datum waarop de Hoofdsom naar de Kredietnemer is overgemaakt;

1.1.20 Volmacht

De doorlopende volmacht aan HCN van de Kredietgever, als opgenomen in de Investeringsovereenkomst, om namens de Kredietgever de Geldleningovereenkomst met de Kredietnemer te sluiten;

1.1.21 Website

De website: www.horecacrowdfunding.nl.

1. 2 Verwijzingen

Een verwijzing naar een artikel is een verwijzing naar een artikel in deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven;

1. 3 Toepassingsbereik Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen HCN en de Stichting Zekerheden, de Kredietgevers en Kredietnemer, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is of wordt afgeweken in afzonderlijke voorwaarden tussen Partijen;

1.4 Prevaleren van bepalingen

In geval van strijdigheid tussen bepalingen op de Website en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de Geldleningovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Geldleningovereenkomst. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de Investeringsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Investeringsovereenkomst.

Artikel 2 – Bemiddeling en administratie

HCN brengt Kredietgevers en Kredietnemers via haar Website bij elkaar teneinde een Geldleningovereenkomst tot stand te laten komen en verplicht zich tot het voeren van alle daaruit voortvloeiende (administratieve) afhandelingen.

HCN is slechts een bemiddelend orgaan met als doel het tot stand brengen van een Geldleningovereenkomst tussen Kredietgevers en Kredietnemer en zal ter zake de administratie en afhandeling voeren.

Artikel 3 – Inspanningsverplichting

Op HCN rust slechts een inspanningsverbintenis aangaande het tot stand komen van de Geldleningovereenkomst tussen de Kredietgevers en de Kredietnemer. HCN heeft het recht om haar moverende redenen de leningaanvraag van de Kredietnemer af te wijzen.

Artikel 4 - Beschikbaarstelling van de Hoofdsom

De door de PSP van de Kredietgevers ontvangen bedragen zullen tijdelijk op een rekening van de PSP geplaatst worden. Er wordt geen rente vergoed noch aan Kredietgevers noch aan Kredietnemer over de periode dat de gelden op deze 'tussenrekening’ staan. De PSP boekt de Hoofdsom, op het moment dat alle bedragen definitief van de Kredietgevers zijn ontvangen en na akkoord van HCN, over naar de Kredietnemer c.q. naar de kwaliteitsrekening van de notaris.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

HCN, Stichting Zekerheden en de PSP zijn nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen van de Kredietnemer zoals deze zijn vastgelegd in de Geldleningovereenkomst. De PSP en HCN kunnen tevens niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet of vertraagd uitbetalen van de Hoofdsom aan de Kredietnemer doordat een of meerdere Kredietgevers de toegezegde bedragen niet (tijdig) aan de PSP overmaakt.

Artikel 6 - Informatie aan en van derden

HCN is bevoegd voor de beoordeling van de financiële positie van de Kredietnemer informatie in te winnen bij derden, waaronder begrepen bureaus die de kredietwaardigheid beoordelen.

Artikel 7 – Anonimiteit

In de Geldleningovereenkomst zullen de Kredietgevers anoniem gehouden worden en zal enkel het aan de Kredietgevers door HCN toegekende persoonlijk gekoppelde Account in Bijlage 1 worden weergegeven.

Artikel 8 - Rente

8.1 Bepaling van de rente

De Kredietnemer zal via de Website kenbaar maken welk rentepercentage (binnen de limieten door HCN opgelegd) hij bereid is te betalen. Indien de Kredietnemer van mening is dat het Project onvoldoende belangstelling trekt, heeft hij éénmalig het recht het rentepercentage dat hij bereid is te betalen - uitsluitend - naar boven bij te stellen. Nadat de Geldleningovereenkomst is gesloten, zal de rente gedurende de looptijd niet wijzigen;

8.2 Renteberekening

De rente zal berekend worden over het aantal werkelijk verstreken dagen.

Artikel 9 – Betalingen en doorboeking

Vanaf één (1) maand na Verstrekkingsdatum is Kredietnemer gehouden de periodiek verschuldigde rente- en aflossingsverplichtingen, zoals deze blijken uit de Geldleningovereenkomst en het Betalingsschema, te voldoen aan de PSP. De PSP zal deze rente- en aflossingsverplichtingen per maand doorboeken naar de Kredietgevers. De PSP is de Kredietgevers geen rente verschuldigd gedurende de tijd dat ontvangen betalingen in afwachting van doorstorting op haar bankrekening staan.

Artikel 10 - Risicoclassificatie

10.1 Bepalen van de risicoclassificatie

HCN zal aan de hand van financiële gegevens en screening van de (onderneming van de) Kredietnemer de risicoclassificatie vaststellen en zal deze voor eenieder zichtbaar aan het profiel toevoegen. De risicoclassificatie wordt uitsluitend door HCN bepaald en kan niet worden aangepast door of op verzoek van de Kredietnemer. HCN voert gedurende de looptijd van de Geldleningovereenkomst geen aanvullende screening uit, hetgeen betekent dat de eenmaal vastgestelde risicoclassificatie gedurende de looptijd onveranderd blijft. HCN kan bij de bepaling van de risicoclassificatie er niet verantwoordelijk voor worden gehouden indien mocht blijken dat deze op basis van onvolledige of valse bescheiden is vastgesteld. Gedurende de looptijd van de Geldleningovereenkomst kan HCN er niet voor verantwoordelijk gehouden worden indien de afloscapaciteit door gewijzigde omstandigheden bij de Kredietnemer verbetert dan wel verslechtert;

10.2 Omschrijving risicoclassificaties

Gepubliceerde projecten krijgen een kredietscore (sterrenclassificatie) toegekend. Deze beoordeling wordt gebaseerd op de mate waarin de horeca-onderneming in staat lijkt te zijn om aan de toekomstige financieringsverplichtingen (maandelijkse annuïteit) te kunnen voldoen. HCN heeft een model ontwikkeld op basis waarvan deze beoordelingen gebeuren. Deze beoordelingen gebeuren op basis van een combinatie van informatie die wij ontvangen van de (kandidaat-)kredietnemer en publiek toegankelijke bronnen (bv. Kamer van Koophandel, profielen van de kandidaat-kredietnemer (en verbonden personen) op sociale media, etc.).

HCN heeft een regeling geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de wijze waarop de kredietscore van een project bepaald wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd/aangepast wordt.

Assessment (op beoordeling beruste evaluatie – (gedeeltelijk) discretionaire beoordeling):

Voordat de kredietscore bepaald wordt, zal er door de kredietbeoordelaars ook een uitgebreide assessment op basis van 4 kern beoordelingsgebieden uitgevoerd worden. Deze beoordelingsgebieden omvatten:

 • Horeca-ervaring en de reputatie van de projecteigenaar, waarbij tevens rekening gehouden wordt met de statutaire vestiging van de onderneming (m.n. worden ondernemingen niet toegelaten indien zij statutair in niet-coöperatief rechtsgebied met een hoog AML/CFT risico overeenkomstig het desbetreffende beleid van de Europese Unie of landen zijn gevestigd).
 • Kwaliteit ondernemersplan, rekening houdend met de (voorziene) locatie van het project en de economische omstandigheden (bv. commerciële ligging, concurrentie etc.)
 • Financieel management (op ondernemingsniveau), waarbij rekening gehouden wordt met (i) de schuldgraad, schuldenlast en sovabiliteit en (ii) het kredietverleden van de projecteigenaar.
 • Remweg en dekking van de projecteigenaar, met inbegrip van de beschikbaarheid van zekerheden en garanties. 

De kredietbeoordelaar van HCN zal binnen deze beoordelingsgebieden op basis van informatie en documenten van de (kandidaat-)kredietnemer een score toekennen. Deze informatie wordt gecontroleerd aan de hand van informatie beschikbaar op publiek toegankelijke bronnen en externe kredietwaardigheidsbeoordelaar (m.n. Handelzeker BV). Elk beoordelingsgebied krijgt een gemiddeld cijfer. Het cijfer per beoordelingsgebied resulteert uiteindelijk in een gemiddeld cijfer voor het betreffende project. Ieder bovenvermeld onderdeel krijgt hetzelfde gewicht toegewezen tijdens de assessment. De (geprognosticeerde) kasstroom die voor het project voorzien wordt, zal in rekening genomen worden in de tweede stap van het beoordelingsproces, m.n. de eigenlijke berekening van de kredietscore).

Uitsluitend projecten met een minimale totaalscore van 3 op 5 zullen een kans krijgen om gepubliceerd te worden. De gerealiseerde gemiddelde score wordt niet op de pagina van het project weergegeven maar vormt louter een onderdeel van de interne kredietbeoordeling die tijdens de selectie van de projecten door HCN uitgevoerd wordt.

Deze factoren zijn van groot belang bij de beoordeling van het project aangezien de selectie van projecten hierop gebaseerd is. Op onrechtstreekse wijze dragen deze dan ook bij aan de kredietscore van het project, m.n. als eerste kwalitatieve beoordeling om tot het platform toegelaten te worden (en een kredietscore toegewezen te krijgen).

Berekening van de kredietscore aan de hand van de afloscapaciteit (statistisch model):

Indien het project een voldoende score op de assessment behaald heeft, wordt de afloscapaciteit van het project berekend om een kredietscore te kunnen bepalen . Deze afloscapaciteit wordt berekend over de eerste twee toekomstige exploitatiejaren (van het project). Dit mede omdat het risico van de financiering zich naar onze mening (en op basis van de ervaring) vooral in deze periode is gelegen. Deze beoordeling gebeurt aan de hand van de jaarrekening en het financieel plan van de kandidaat-kredietnemer. Tenzij dit in de toelichting van het project gemeld wordt, betreft het een niet-gecontroleerde jaarrekening.

Voor de berekening van de kredietscore wordt enkel de (geprognosticeerde) kasstroom die voor het project voorzien wordt in rekening genomen. De overige beoordelingselementen zijn voor deze stap van het beoordelingsproces niet relevant.

Deze beoordeling wordt slechts eenmalig bij de aanvang van het project door HCN uitgevoerd en kan niet door de Kredietnemer weerlegd of betwist worden.

Hierbij wordt (i) de rentabiliteit van het crowdfundingproject, (ii) de door het crowdfundingproject gegenereerde cashflow en (iii) de schuldenlast en solvabiliteit van de projecteigenaar in rekening genomen.

Aan de hand hiervan wordt de jaarlijkse vrije kasstroom (van het project) geprognosticeerd. De wijze waarop deze kasstroom zich verhoudt met de jaarlijkse annuïteit van het project bepaalt de afloscapaciteit van de kandidaat-kredietnemer.

Op basis van deze berekening wordt de eigenlijke kredietscore (sterrenclassificatie) toegekend:

**        zeer speculatief (geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom 10%-25% van de jaarlijkse annuïteit)

***       speculatief (geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom 25%-50% van de jaarlijkse annuïteit)

****     gematigd speculatief (geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom 50%-75% van de jaarlijkse annuïteit)

*****   behoedzaam (geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom > 75% van de jaarlijkse annuïteit)

Voor deze berekening wordt abstractie gemaakt van de omzet die de kandidaat-kredietnemer behaalt op activiteiten die niet gerelateerd zijn met het project (bv. een andere vestiging). Het is immers de bedoeling dat het project (ruimschoots) voldoende kasstroom genereerd om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Voor de bepaling van de sterrenclassificatie wordt enkel rekening gehouden met de factoren die in rekening gebracht worden in het statisch model.

Opmerking: De kredietscore is louter een informatieve beoordeling van een project op basis van de geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom om de (kandidaat-)investeerder bij te staan in het kiezen van een project om in te investeren. De kredietscore heeft geen impact op het (maximale) kredietbedrag of de (maximale) duur van de krediet.

Indien er wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd aan de wijze waarop de beoordeling (assessment en/of berekening van de kredietscore) plaatsvindt, zal dit aan de kredietgevers en kredietnemers gemeld worden door middel van een statusupdate via hun account (op de website).

Meer informatie over de default rating vindt u terug via deze link.

Artikel 11 – Juistheid van aangeleverde gegevens

HCN gaat uit van een correcte aanlevering van de benodigde bescheiden en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke foutieve informatievoorziening. De Kredietnemer en de Kredietgevers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden.

HCN houdt zich het recht voor om bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte te doen bij justitie.

Artikel 12 - Mededelingen

Alle mededelingen, kennisgevingen, instructies, bevestigingen en andere berichten door de Kredietgevers respectievelijk de Kredietnemer gericht aan HCN, dienen plaats te vinden, voor zover van toepassing, door middel van het daarvoor op Website met betrekking tot het betreffende onderwerp aangemaakte kanaal; of anders - slechts voor zover het vorenstaande niet mogelijk is - door middel van een e-mail aan: info@horecacrowdfunding.nl. Alle mededelingen, kennisgevingen, instructies, bevestigingen en andere berichten afkomstig van HCN gericht aan de Kredietgevers respectievelijk de Kredietnemer, dienen plaats te vinden door middel van een e-mail aan het door de Kredietgevers respectievelijk Kredietnemer opgegeven e-mailadres.

Artikel 13 – Faillissement HCN

De administratie van HCN, de opvolging van de afwikkeling van de lopende leningen zullen automatisch worden overgedragen aan/overgenomen door Stichting Zekerheden Horeca Crowdfunding Nederland teneinde de continuïteit van de bedrijfsvoering in het belang van de cliënten voor de duur van de lopende leningen te garanderen.

Het faillissement van Horeca Crowdfunding Nederland doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de Kredietnemer (of Kredietgever). In voorkomend geval zal de Kredietnemer dan ook gehouden zijn om zijn betalingsverplichtingen stipt na te leven. HCN en de PSP  kwamen overeen dat laatstgenoemde tot op het moment dat de lening integraal afgelost is, zijn diensten zal blijven verlenen.

Artikel 14 - Rechts- en forumkeuze

Op de rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam.

DEEL VOOR DE KREDIETNEMER

Artikel 15 –  Voorwaarden voor deelname

De Kredietnemer moet voldoen aan de navolgende voorwaarden:

 • Kredietnemers kunnen rechtspersonen zijn en dienen gevestigd te zijn in Nederland.
 • Kredietnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Kredietnemers dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.
 • Kredietgevers dienen bankrekening op hun naam te hebben met een Internationaal Bank Account Nummer (IBAN).
 • Kredietnemer kan nooit tegelijkertijd ook als Kredietgever deelnemen.

 

De Kredietnemer dient aan alle wettelijke vereisten te voldoen en een inschrijving te hebben in de Kamer van Koophandel. Indien relevante jaarverslagen niet voorhanden zijn, dient er een geformaliseerde begroting opgesteld te worden, voorzien van een uitgewerkt businessplan. Zonder genoemde bescheiden komen rechtspersonen niet in aanmerking voor deelname.

Artikel 16 - Hoofdsom, rente, looptijd en toelichting

De Kredietnemer geeft de gewenste Hoofdsom en looptijd van de lening aan alsmede het rentepercentage dat hij bereid is te betalen, met dien verstande dat de Hoofdsom minimaal €75.000,= dient te bedragen en de looptijd van de lening altijd in maanden afgerond dient te worden en minimaal 6 maanden en maximaal 72 maanden dient te bedragen. De Kredietnemer geeft tevens een toelichting op de kredietbehoefte. De toelichting op de kredietbehoefte is openbaar en zal redactioneel niet door HCN gescreend worden. Geconstateerde pornografische, discriminerende en fatsoensnormen overschrijdende toelichtingen zullen door HCN verwijderd worden.

Artikel 17 - Meerdere leningen

Het is Kredietnemer toegestaan meerdere leningen af te sluiten mits deze door HCN als verantwoord worden gezien. Een nieuwe leningaanvraag leidt tot een nieuwe beoordeling van de risicoclassificatie. Tenzij anders is afgesproken, kan een nieuwe leningaanvraag pas na 6 maanden na aanvang van een eerder verstrekte lening in behandeling genomen worden.

Artikel 18 - Overige verplichtingen

18.1 Dispositieruimte

De Kredietnemer verplicht zich tot het aanhouden van voldoende dispositieruimte op de gekoppelde betaalrekening waarvan de rente en aflossing geïncasseerd worden. Indien Kredietnemer niet over voldoende dispositieruimte beschikt, dient Kredietnemer dit uiterlijk binnen 30 dagen door te geven aan HCN;

18.2 Bescheiden

Ter beoordeling van de leningaanvraag verplicht Kredietnemer relevante bescheiden aan te leveren op basis waarvan de kredietwaardigheid beoordeeld kan worden. Deze bescheiden dienen volledig en naar waarheid te zijn;

18.3 Wijzigingen gegevens

Indien adres, rekeningnummers, tenaamstellingen etc. wijzigen, dient de Kredietnemer dit tijdig aan HCN door te geven;

18.4 Profielen

HCN heeft het recht aanpassingen door te voeren in de door Kredietnemer opgegeven profielen alsmede de plaatsing van een opgegeven profiel te weigeren.

Artikel 19 - Inschrijvingsduur

De leningaanvraag wordt voor een duur van maximaal 60 dagen op de Website geplaatst. Indien binnen deze periode geen minimale inschrijving van 90% is gerealiseerd, zal de leningaanvraag verwijderd worden en kan de Kredietnemer tegen gewijzigde kenmerken de leningaanvraag laten herplaatsen.

DEEL VOOR DE KREDIETGEVERS

Artikel 20 – Voorwaarden voor deelname

De Kredietgevers moeten voldoen aan de navolgende voorwaarden:

 • Kredietgevers moeten de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten en moeten in een lidstaat van de Europese Unie woonachtig zijn.
 • Kredietgevers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Kredietgevers dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.
 • Kredietgevers dienen bankrekening op hun naam te hebben met een Internationaal Bank Account Nummer (IBAN).
 • Kredietgevers accepteren de gebruikersvoorwaarden van de (PSP) Payment Service Provider, Online Payment Platform,
 • Kredietgevers die wettelijk kwalificeren als consument mogen niet meer uitlenen als door de AFM bepaald.
 • Het vermogen van Kredietgevers die wettelijk kwalificeren als consument moet afkomstig zijn van natuurlijke personen en mag niet een zakelijk kenmerk hebben.

 

Artikel 21 - Beschikbaarstelling van door de Kredietgevers toegezegde bedragen en het herroepingsrecht

Uitbetaling

Door de Inschrijving kan de Kredietgever via de Website zijn keuze aangeven voor het gewenste Project en het bedrag dat hij bereid is uit te lenen. Op het moment dat de Hoofdsom voor het Project is bereikt, ontvangt de Kredietgever van HCN een e-mail dat het Project is volgeschreven. De Kredietgever kan binnen 96 uur na ontvangst van voornoemde e-mail, per e-mail aan HCN kenbaar maken dat hij afziet van deelname aan het Project. Na ondertekening van de Geldleningovereenkomst, ontvangt iedere Kredietgever van HCN de AcceptEmail waarin de Kredietgever verzocht wordt het door hem toegezegde bedrag uiterlijk binnen vijf (5) dagen over te maken aan de PSP. Indien een Kredietgever het door hem toegezegde bedrag niet binnen voornoemde termijn heeft overgemaakt aan de PSP is de Kredietgever aan HCN een boete verschuldigd van 10% over het door hem toegezegde bedrag.

Herroepingsrecht

De Kredietgever, die een niet-ervaren belegger is in de zin van de Crowdfunding Verordening, beschikt over een precontractuele bedenktijd van vier kalenderdagen om de Investeringsovereenkomst te herroepen, zonder kosten of boete verschuldigd te zijn.

Deze periode van 4 kalenderdagen loopt vanaf het moment dat de Hoofdsom voor het Project is bereikt en de Kredietgever van HCN een e-mail heeft ontvangen dat het Project is volgeschreven.

Om zich geldig op het herroepingsrecht te beroepen, moet de Kredietgever een e-mail sturen naar HCN op het adres info@horecacrowdfunding.nl binnen de bovengenoemde 4 kalenderdagen.

Artikel 22 - Volmacht

De Investeringsovereenkomst bevat (onder meer) de Volmacht. In de Volmacht is bepaald dat:

 • HCN pas namens de Kredietgever ten aanzien van het Project een Geldleningovereenkomst kan sluiten, nadat de Kredietgever door middel van Inschrijving voor het Project HCN daartoe toestemming heeft gegeven;
 • HCN nooit namens de Kredietgevers een Geldleningovereenkomst mag aangaan voor een Hoofdsom die hoger is dan het totale bedrag dat door de Kredietgevers bij de Inschrijving voor het Project hebben toegezegd,

 

De Volmacht brengt niet met zich mee dat HCN verplicht is om namens Kredietgever de Geldleningovereenkomst te aanvaarden. HCN kan naar eigen inzicht gebruik maken van de Volmacht en kan ervoor kiezen om de Geldleningovereenkomst om haar moverende redenen niet (als gevolmachtigde) namens een bepaalde Kredietgever te aanvaarden; het vooraanstaande staat er niet aan in de weg dat HCN dezelfde Geldleningovereenkomst in dat geval wel aanvaardt namens andere Kredietgevers (in haar hoedanigheid van gevolmachtigde van deze Kredietgevers).

Artikel 23 - Uitbetaling en kosten verhaal

23.1 Uitbetaling

Na Verstrekkingsdatum zal de PSP de door de Kredietnemer maandelijks verschuldigde en ontvangen rente en aflossing, zoals blijkend uit het Betalingsschema, zo snel mogelijk naar de Kredietgevers doorstorten;

23.2 Kosten verhaal

Stichting Zekerheden heeft recht op vergoeding van alle kosten die verbonden zijn aan het incasseren van haar Parallelle Vordering en de uitwinning van de ter zake gevestigde zekerheden. De Kredietgevers dienen deze kosten op eerste verzoek van Stichting Zekerheden te voldoen, waarbij elke Kredietgever een gedeelte van deze kosten naar rato van zijn aandeel in de Hoofdsom dient te voldoen;

De hier bedoelde kosten omvatten mede de door Stichting Zekerheden in en buiten rechte gemaakte kosten (met inbegrip van de redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten). De buitengerechtelijke incassokosten worden reeds nu voor alsdan vastgesteld op ten minste vijftien procent (15%) van hetgeen de Kredietgevers c.q. Stichting Zekerheden van de Kredietnemer te vorderen heeft, met een minimum van €100,= exclusief omzetbelasting.

Stichting Zekerheden zal zich in het kader van de gegeven last inspannen de gemaakte kosten te verhalen op de Kredietnemer.

Slechts voor zover Stichting Zekerheden de door haar gemaakte kosten daadwerkelijk na verhaal heeft ontvangen van de Kredietnemer, zal Stichting Zekerheden (indien van toepassing) de door de Kredietgevers aan Stichting Zekerheden betaalde vergoeding aan de Kredietgevers terugbetalen.

Stichting Zekerheden is gerechtigd de door haar ten behoeve van de Kredietgevers gemaakte kosten te verrekenen met de door haar ten behoeve van de Kredietgevers ontvangen bedragen.

Indien Stichting Zekerheden vorderingen op de Kredietnemer tracht te incasseren en van de ter zake ingeschakelde raadslieden voorschotnota's of andere nota's ontvangt, zijn de Kredietgevers verplicht op eerste verzoek van Stichting Zekerheden hun aandeel in deze nota's binnen 14 dagen aan Stichting Zekerheden te voldoen.

Betalingen die Stichting Zekerheden ten behoeve van de Kredietgever rechtstreeks ontvangt van de Kredietnemer of via de ingeschakelde raadslieden, worden binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst doorgestort naar de Kredietgevers.

Artikel 24 - Website

24.1 Account

Binnen de Website zal de Kredietgever een eigen Account: "mijn Horeca-Funding " krijgen. Dit Account is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar;

24.2 Vertrouwelijkheid

Binnen de Website zullen persoonlijke gegevens nooit aan derden kenbaar gemaakt worden. Voor de Inschrijving zal gebruikt gemaakt worden van anonieme kenmerken;

Artikel 25 – Diverse bepalingen

25.1 Geen advies

De Kredietgever bepaalt zonder verdere tussenkomst van HCN zelf de Projecten waarin geïnvesteerd wordt. HCN brengt geen advies uit over de verschillende mogelijkheden waarop een rendement geoptimaliseerd kan worden. HCN adviseert enkel:

 1. aan elke persoon die als consument kan worden aangemerkt, om niet meer dan een maximaal verantwoord deel (10%) van het vrij beschikbaar vermogen te investeren;
 2. aan elke (rechts)persoon, om het geïnvesteerde vermogen over minimaal 10 Projecten te spreiden om zodoende de mogelijke uitval tot een minimum te beperken.
 3. Investeringen vanuit een rechtspersoon zijn niet aan een maximum gebonden;

 

25.2 Geen depositogarantiestelsel

De Kredietgever erkent dat de diensten die door HCN verleend vallen niet onder het overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU ingestelde depositogarantiestelsel;

25.3 Overlijden Kredietgever

Indien een Kredietgever komt te overlijden, valt het op dat moment nog openstaande geïnvesteerde bedrag in de nalatenschap. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken, zal de uitkering gecontinueerd worden aan de rechtmatige nabestaanden. Volledige opeisbaarheid van de op dat moment openstaande totale vordering is niet mogelijk. In voorkomende gevallen zal de betreffende Investeringsovereenkomst aangepast worden en op naam gesteld worden van de nabestaanden.

ALGEMEEN DEEL: PREVENTIE EN PRECONTRACTUELE INFORMATIE

Artikel 26 - Preventiebeleid van belangenconflicten

26.1 Algemeen

Om belangenconflicten binnen HCN en STICHTING HCN te voorkomen en te verhinderen dat ze zich voordoen, hebben de twee laatstgenoemden een preventie- en handhavingsbeleid opgesteld waarvan hieronder een samenvatting wordt gegeven. Dit beleid is zodanig opgesteld dat de betrokken personen hun functie uitoefenen op dergelijke wijze dat de onafhankelijkheid gegarandeerd wordt, rekening houdend met de omvang en de activiteiten van HCN en STICHTING HCN en het risico dat de belangen van de cliënten geschaad worden.

Dit beleid geldt voor elke persoon die handelt voor de rekening van of zeggenschap heeft over HCN of STICHTING HCN, zoals hun bestuurders, managers, medewerkers, personeelsleden en aandeelhouders (dit zijn de zgn. betrokken personen), en tussenkomt in activiteiten die tot een belangenconflict zouden kunnen leiden of toegang heeft tot bevoorrechte informatie of andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot de klanten van HCN en STICHTING HCN of tot de transacties die met de klanten of voor rekening van de klanten werden afgesloten;

26.2 Verbodsbepalingen

 1. Verbod op cumul van hoedanigheden

Om elk risico op belangenconflict uit de weg te gaan, is het de betrokken personen zuiver en eenvoudig verboden om als Kredietgever in te schrijven op een financieringsproject via het platform van HCN. 

Het is deze betrokken personen ook verboden om op het platform van HCN een financiering aan te vragen via een vennootschap waarin de betrokken persoon aandeelhouder is, een mandaat van bestuurder of een managementfunctie uitoefent. 

Het de betrokken personen verboden om vanuit de kantoren van HCN orders te plaatsen op de financiële markten voor hun persoonlijke bewerkingen en dit zelfs wanneer de transacties in kwestie niet per se verboden zijn.

 1. Andere potentiële belangenconflicten

Geen enkele betrokken persoon kan een functie uitoefenen als bestuurder (of een gelijkwaardige functie als manager) in een ander bedrijf zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van HCN of STICHTING HCN. Bij uitbreiding moet voor elke al dan niet bezoldigde externe functie, met name als de link van de bediende of medewerker met HCN en/of STICHTING HCN bij de uitoefening ervan op de voorgrond wordt geplaatst, vooraf de schriftelijke goedkeuring worden gegeven.

De boekhouder van de Kredietnemer mag geen enkele relatie onderhouden met de Kredietnemer die van die aard is dat hun onafhankelijkheid in het geding zou komen. 

De boekhouder mag specifiek niet de partner of wettelijk samenwonende, noch een ouder of bloedverwant tot de derde graad zijn van de personen die rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in de Kredietnemer of STICHTING HCN. 

Indien de boekhouder een rechtspersoon is, mag deze geen banden hebben met de Kredietnemer of STICHTING HCN;

26.3 Overige preventieve maatregelen

Om te voorkomen dat de uitwisseling van informatie tussen de betrokken personen en derden kan leiden tot een belangenconflict en de belangen van de cliënten kan schaden, hebben de betrokken personen zich verbonden tot een strikte vertrouwelijkheidsverplichting.

HCN en STICHTING HCN zullen de betrokken personen nooit vergoeden op basis van de succesvolle financiering van de projecten of het aantrekken van Kredietgevers. Daarnaast zullen HCN en STICHTING HCN vermijden dat er vergoedingen geïntroduceerd worden waarbij er een verband bestaat tussen de vergoeding van een betrokken persoon en de vergoeding van of inkomsten gegeneerd door, andere betrokken personen wanneer tussen de activiteiten van deze personen een belangenconflict zou kunnen ontstaan.

HCN en STICHTING HCN hebben tevens maatregelen genomen dat de betrokken personen in geen geval ongepaste invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop de crowdfundingdiensten verleend worden.

Ten slotte hebben HCN en STICHTING HCN maatregelen voorzien ter voorkoming en controle van de gelijktijdige of opeenvolgende betrokkenheid van betrokken personen bij afzonderlijke crowdfundingprojecten indien dergelijke betrokkenheid afbreuk kan doen aan het goed beheer van belangenconflicten;

26.4 Procedures

A. Meldingsplicht

Om eender welk belangenconflict te voorkomen, moet elke betrokken persoon, in het kader van zijn functies, elke situatie die kan leiden tot een, zelfs potentieel, belangenconflict, dit onmiddellijk en rechtstreeks melden aan de afgevaardigde bestuurder van HCN of STICHTING HCN. 

Elke betrokken persoon moet meer specifiek onmiddellijk overgaan tot de melding van het bestaan van:

 • een participatielink (wat aandelen of obligaties betreft) die hij/zij zou hebben met een kandidaat-Kredietnemer,
 • een functie als manager, loontrekkende of zelfstandige die hij/zij zou uitoefenen bij een kandidaat-Kredietnemer,
 • of een vermogensbelang van eender welke aard, rechtstreeks of onrechtstreeks, dat hij/zij zou hebben bij het zien geselecteerd worden van een Kredietnemer door HCN en HCN STICHTING met het oog op een financieringsproject.

 

B. Informatieplicht

Nog steeds met het oog op het voorkomen van eender welk belangenconflict, moeten de betrokken personen verplicht het volgende melden aan de afgevaardigde bestuurder van HCN of STICHTING HCN:

 • de limitatieve lijst van de effectenrekeningen waarvan ze titularis of co-titularis zijn,
 • de lijst van rekeningen waarop bewerkingen en posities op financiële instrumenten van de persoon terecht kunnen komen.

 

Deze lijst omvat verplicht de rekeningen die geopend werden in naam van de persoon en/of gezamenlijk met een derde, met inbegrip van de rekeningen bij brokers-on-line. De betrokken persoon verbindt zich er ook toe om alle rekeningen aan te geven waarop hij/zij bewerkingen kan uitvoeren en waarvoor hij/zijn discretionair gemachtigd is voor het advies, het beheer of een machtiging tot controle of opvolging.

De geschenken, voordelen en pleziertjes die aan de betrokken personen worden aangeboden, moeten aangegeven worden bij de afgevaardigde bestuurder van HCN en STICHTING HCN. Er is een specifieke procedure voorzien, waarin de gevallen in vier categorieën worden onderverdeeld:

 1. Vrijstelling: voorwerpen waarvoor noch een aangifte noch een akkoord nodig is. Het gaat onder meer om:
 • ontvangen voorwerpen met een waarde van minder dan EUR 30;
 • werkvergaderingen die tijdens een lunch of diner gehouden worden;
 1. Voorwerpen die aangegeven moeten worden maar waar geen akkoord voor nodig is:
 • ontvangen voorwerpen met een waarde tussen EUR 30 en EUR 130.
 1. Voorwerpen die aangegeven moeten worden en waar eveneens een akkoord voor nodig is:
 • ontvangen voorwerpen en reizen met een waarde van meer dan EUR 130.
 1. Verboden voorwerpen:
 • baar geld of gelijkwaardige schenkingen zoals loterijbiljetten en beleggingsinstrumenten geschonken door bestaande klanten, kandidaat-Kredietnemers of gewoon prospecten, kunnen in geen geval worden aanvaard.

 

C. Gevolgen geconstateerde belangenverstrengeling

Elke melding van belangenverstrengeling aan de afgevaardigde bestuurder van HCN of STICHTING HCN wordt voorgelegd aan het bestuur.

Als HCN of STICHTING HCN schade lijdt door het handelen van een bestuurder bij tegenstrijdig belang, kan de vennootschap deze bestuurder aansprakelijk stellen. Wanneer een bestuurder de regels omtrent het tegenstrijdig belang heeft geschonden, is hij in principe aansprakelijk voor de schade, nu deze regels bedoeld zijn om de vennootschap te beschermen.

Ook aandeelhouders van de vennootschap die (rechtstreekse of afgeleide) schade hebben geleden door het handelen van de bestuurder, kunnen deze schade van een bestuurder vorderen. In een juridische procedure moeten de aandeelhouders dan aantonen dat de bestuurder een zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden die strekt tot bescherming van de belangen van de aandeelhouder.

Als de genomen maatregelen voor het beheren van een belangenconflict ontoereikend zijn om met redelijke zekerheid te waarborgen dat het risico op schade van de belangen van de belegger kan worden afgewend, wordt de belegger, vóór hem deze dienst wordt verleend, duidelijk en op een duurzame drager in kennis gesteld van de algemene aard en/of de oorzaak van het belangenconflict. De verstrekte informatie moet voldoende gedetailleerd zijn, gelet op de persoonlijke situatie van de belegger, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen beslissen om al dan niet een beroep te blijven doen op de aangeboden diensten. Als de belegger om die reden beslist om geen gebruik meer te maken van de aangeboden diensten, is hij geen vergoeding verschuldigd.

D. Evaluatie en wijziging van het belangenconflictenbeleid

Indien er een belangenconflict vastgesteld werd, zullen/zal HCN en/of STICHTING HCN nagaan welke maatregelen zij kan nemen om gelijkaardige belangenconflicten te voorkomen, onder meer door aanpassing van onderhavig beleid,  dan wel aanpassing van de algemene voorwaarden/overeenkomsten (in het voordeel van de Kredietgever of -nemer en/of ter bevordering van de transparantie).

Voorts zullen HCN en STICHTING HCN dit belangenconflictenbeleid (minstens) jaarlijks evalueren en de noodzakelijke maatregelen nemen om geconstateerde tekortkomingen te verhelpen of maatregelen te optimaliseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de (op dat moment actuele) omvang en organisatie van HCN en STICHTING HCN alsook de aard, schaal en compliciteit van de crowdfundingdiensten die door hen verleend worden.