Algemene voorwaarden

Voorgaande algemene voorwaarden PDF (t/m augustus 2019)

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kredietverlening Horeca Crowdfunding Nederland B.V.

Versie 2, september 2019

ALGEMEEN DEEL

Artikel 1 - Begripsbepaling

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.1 AcceptEmail:

De e-mail gericht aan de Kredietgever waarin wordt aangegeven dat hij het door hem toegezegde en ter beschikking te stellen bedrag voor de Geldlening ter financiering van het Project dient over te maken naar Stichting Geldverkeer;

1.1.2 Account:

Het door Registratie aangemaakte profiel van Kredietgever op de Website die toegang geeft tot de besloten delen van het Platform;

1.1.3 Algemene Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden;

1.1.4 Crowdfunding:

Het verkrijgen/verstrekken van vreemd vermogen via/door Kredietgevers waar Kredietnemers ter financiering van hun Project om vragen;

1.1.5 Geldlening/Krediet:

Het totaalbedrag dat door middel van een Leningovereenkomst aan Kredietnemer wordt geleend door een groep van Kredietgevers.

1.1.6 HCN:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Horeca Crowdfunding Nederland B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoor houdende te 3011 AA Rotterdam, Beursplein 37, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70083924;

1.1.7 Inschrijving / Inschrijven:

De handeling waardoor de Kredietgever door middel van invoer in zijn Account op de Website:

-    aangeeft zich te willen verbinden om onder de voorwaarden van de (Model‑)Leningovereenkomst een bepaald bedrag als geldlening ter beschikking te stellen aan de Kredietnemer ter realisatie van het Project;

-    toestemming geeft aan HCN om op basis van de reeds afgegeven volmacht, welke onderdeel is van de Investeringsovereenkomst, de Leningovereenkomst voor het aangegeven bedrag namens Kredietgever aan te gaan;

1.1.8 Investering:

Het door een Kredietgever beschikbaar gestelde bedrag ten titel van geldlening voor de financiering van het Project;

1.1.9 Investeringsovereenkomst:

De overeenkomst gesloten tussen HCN, de Stichtingen en Kredietgever met daarin de Volmacht van Kredietgever aan HCN;

1.1.10 Kredietgever:

Iedere (rechts)persoon die door middel van Registratie een Account aanmaakt en/of zich inschrijft om in het kader van Crowdfunding middelen ter beschikking te stellen ten behoeve van de totstandkoming van een Leningovereenkomst ter financiering van een Project en als contractpartij van de Kredietnemer optreedt bij de Leningovereenkomst.

1.1.11 Kredietnemer

De (rechts)persoon of -personen, of het (de) samenwerkingsverband(en) van de (rechts)personen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, aan wie volgens de Leningovereenkomst de Geldlening ter beschikking is of zal worden gesteld.

Er worden slechts kredieten verleend aan natuurlijke personen voor zover deze personen in het handelsregister zijn geregistreerd als natuurlijke personen die een onderneming als éénmanszaak of als V.O.F. drijven.

1.1.12 Leningovereenkomst:

Een leningovereenkomst inzake de Geldlening door middel Crowdfunding gesloten tussen Kredietnemer en de Kredietgevers (welke Kredietgevers bij het sluiten van deze overeenkomst worden vertegenwoordigd door HCN), waarin de betalingsvoorwaarden, rentes en uit de overeenkomst verdere voortvloeiende verplichtingen worden beschreven, en waarvan de inhoud (de rechten en verplichtingen) overeenkomt - op eventuele wijzigingen van ondergeschikt belang na - met de Model‑Leningovereenkomst welke is in te zien van de Website, met dien verstande dat eventuele wijzigingen of aanvullingen op de Leningovereenkomst kunnen worden gemaakt indien dit uitdrukkelijk is aangeven op de Website ten aanzien van het specifieke Project.

1.1.13 Model-Leningovereenkomst:

Het ontwerp van een leningovereenkomst op basis waarvan - eventuele ondergeschikte wijzigingen voorbehouden - Leningovereenkomsten voor specifieke Projecten wordt opgesteld, welke ontwerp is weergegeven op de Website.

1.1.14 Partijen:

HCN, de Kredietnemer en de Kredietgevers gezamenlijk.

1.1.15 Platform:

Het door HCN geëxploiteerde online platform op de Website dat bestaat uit besloten en open delen, waar de Kredietnemers en (potentiële) Kredietgevers kennis kunnen nemen van ieders interesses en intenties, waar Kredietnemers voorstellen voor Projecten kunnen plaatsen en waar Kredietgevers zich kunnen Inschrijven op geldleningen ter financiering van Projecten van Kredietnemers.

1.1.16 het Project:

Het door de Kredietnemer voorgestelde te realiseren Project, als omschreven door de Kredietnemer op de Website, welk Project de Kredietnemer wenst te financieren door middel van het sluiten van een Leningovereenkomst.

1.1.17 Registratie:

De verplichte handeling op de Website door Kredietgever waarbij bepaalde gegevens dienen te worden verstrekt alvorens toegang wordt verkregen tot het besloten deel van de Website.

1.1.18 Stichting Geldverkeer:

De stichting: Stichting Horeca Crowdfunding Nederland, statutair gevestigd te gemeente Rotterdam, kantoor houdende te Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66657644, welke stichting gelden in verband met de Leningovereenkomst int, onder zich houdt en doorbetaalt.

1.1.19 Stichting Zekerheden:

De stichting: Stichting Zekerheden Horeca Crowdfunding Nederland, statutair gevestigd te gemeente Rotterdam, kantoor houdende te Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71387307.

1.1.20 Stichtingen:

Stichting Horeca Crowdfunding Nederland en Stichting Zekerheden tezamen.

1.1.21 Volmacht:

De volmacht aan HCN van een Kredietgever om namens deze Kredietgever Leningovereenkomsten te sluiten, als opgenomen in de Investeringsovereenkomst.

1.1.22 Website:

De website: www.horecacrowdfunding.nl.

1.1.23 Logo's:

Alle logo's, beeldmerken en uitingen zijn eigendom van HCN en mogen niet door derden voor overige uitingen gebruikt worden.

 1. 2 Verwijzingen

Een verwijzing naar een artikel is een verwijzing naar een artikel in deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven.

 1. 3 Toepassingsbereik Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige

rechtsverhoudingen tussen HCN (althans haar rechtsopvolger(s)) en/of de Stichting Zekerheden, Stichting Geldverkeer en een Kredietgever en Kredietnemer, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is of wordt afgeweken in afzonderlijke voorwaarden tussen Partijen.

1.4 Prevaleren bepalingen Algemene Voorwaarden

In geval van strijdigheid tussen bepalingen op de Website en deze Algemene Voorwaarden prevaleren Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 - Bemiddeling, advisering en administratie

HCN brengt Kredietgevers en Kredietnemers via haar Website bij elkaar ten einde een Leningovereenkomst tot stand te laten komen en verplicht zich tot het voeren van alle daaruit voortvloeiende administratieve afhandelingen.

HCN is slechts een bemiddelend orgaan met als doel het tot stand brengen van een Leningovereenkomst tussen Kredietgevers en Kredietnemer en zal een adviserende en administrerende rol innemen om het gewenste krediet te optimaliseren.

Artikel 3 – Inspanningsverplichting

Op HCN rust slechts een inspanningsverbintenis aangaande het tot stand komen van de gewenste financiering en de bijbehorende Leningovereenkomst. HCN behoudt zich voorts het recht toe om op basis van motiverende redenen de aanvraag van een Krediet af te wijzen. HCN houdt zich het recht voor om aanpassingen in de opgegeven profielen door te voeren alsmede de plaatsing van een door Kredietnemer opgegeven profiel te weigeren.

Artikel 4 - Beschikbaarstelling van de gelden

Nadat de Leningovereenkomst is gesloten, vraagt HCN aan elke van de Kredietgevers om de door elk van hen toegezegde Investering (gelden) ter beschikking te stellen door deze Investering (gelden) over te maken naar de bankrekening van Stichting Geldverkeer. De gelden die binnenkomen vanuit de Kredietgever zullen tijdelijk op een rekening van Stichting Geldverkeer geplaatst worden. Boeking van de Geldlening naar de Kredietnemer vindt plaats na ontvangst door Stichting Geldverkeer van alle door Kredietgevers toegezegde Investeringen (gelden) voor het betreffende Project. Er wordt geen rente vergoed noch aan Kredietgevers noch aan Kredietnemer over de periode dat de gelden op de 'tussenrekening’ van Stichting Geldverkeer staan. Stichting Geldverkeer is verplicht om geboekte gelden binnen vijf (5) dagen over te boeken aan Kredietnemer(s), maar Stichting Geldverkeer noch HCN kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke vertragingen in de uitbetaling van de kredietsom die veroorzaakt worden door het uitblijven van toegezegde Investeringsbedragen en/of het uitblijven van de vestiging van de (eventueel) door Kredietnemer toegezegde zekerheden.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

HCN, Stichting Zekerheden en Stichting Geldverkeer zijn nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen van de Kredietnemer(s) zoals deze zijn vastgelegd in de Leningovereenkomst. De Kredietnemer(s) zijn tegenover de Schuldeiser hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle uit de Leningovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Indien één van betrokken Partijen, zijnde Kredietnemer dan wel Kredietgever, toegezegde verplichtingen niet nakomt, zal HCN aanvankelijk bemiddelen in de nakoming van de verplichting. Indien alsnog de verplichting niet nagekomen wordt, houdt Stichting Zekerheden zich het recht voor de (parallelle) vorderingen uit handen te geven aan een incassobureau dan wel gerechtsdeurwaarder, waarbij de daarbij komende kosten voor rekening zijn voor de nalatige.

Artikel 6 - Zekerheidstelling

Alle eventuele zekerheden worden gegeven aan Stichting Zekerheden. Noch de Kredietgever, noch Stichting Zekerheden kan bij een correcte nakoming door Kredietnemer aanspraak maken op andere zaken dan de geldelijke hoofdsom, vermeerderd met de rentecomponenten zoals deze gedurende de looptijd van de lening zijn afgesproken, tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen en met uitzondering van de kosten/bedragen die hierna in deze algemene voorwaarden specifiek worden genoemd en omschreven

Artikel 7 - Informatie aan en van derden

7.1 Toetsing

HCN is bevoegd voor de beoordeling van de financiële positie van de Kredietnemer informatie in te winnen bij derden, waaronder begrepen bureaus die de kredietwaardigheid beoordelen.

7.2 Privacy

Alle vermeldingen, profielen en andere uitingen op de Website van HCN zijn anoniem indien dit door de Kredietnemer gewenst is. HCN verplicht geen vermelding van privéverwijzing of verwijzing naar de onderneming.

7.3 Anonimiteit

In de Leningovereenkomst zullen Kredietgevers anoniem blijven. Voor het definitief tot stand laten komen van de Leningovereenkomst zullen de personalia van de Kredietnemer in deze Leningovereenkomst wel zichtbaar gemaakt worden, echter dit alleen voor Kredietgevers.

7.4 Commercie

Het staat HCN vrij gegevens van deelnemers te gebruiken voor overige commerciële doeleinden.

Artikel 8 - Rente

8.1 Bepaling van de rente

De Kredietnemer zal middels de Website de rente bepalen die hij bereid is te betalen voor de gewenste kredietfaciliteit. De Kredietnemer heeft de vrijheid deze rente éénmalig zonder verdere bijkomstige kosten, gedurende de vastgestelde looptijd (uitsluitend naar boven) bij te stellen, indien blijkt dat de gewenste lening niet wordt volgeschreven tegen de eerdere voorwaarden. De Kredietgever kan geen invloed uitoefenen op de hoogte van de rente. Indien de rente is bepaald en de lening is volgeschreven, zal de rente gedurende de looptijd van de lening niet wijzigen, tenzij in overleg met betrokkenen, in geval van nalatigheid, andere voorwaarden worden afgesproken.

8.2 Renteberekening

De rente zal berekend worden over het aantal werkelijk verstreken dagen.

Artikel 9 - Betalingen

9.1 Investeringen

De Kredietgever kan binnen 24 uur van volledige funding van het Project per email een Investering annuleren. Na volledige inschrijving van het krediet en ondertekening van de Leningovereenkomst zal de Kredietgever gevraagd worden zijn toegezegde middelen over te maken op de daarvoor bestemde rekening van Stichting Geldverkeer door middel van een AcceptEmail. Na ontvangst van de volledig toegezegde som zal Stichting Geldverkeer verplicht beschikbaar te stellen aan de Kredietnemer.

9.2 Betalingen

Vanaf één (1) maand na ontvangst van de leensom is Kredietnemer gehouden de periodiek verschuldigde rente- en aflossingsverplichtingen zoals deze blijken uit de Leningovereenkomst en daarbij het bijbehorende betalingsschema, te voldoen aan Stichting Geldverkeer. Stichting Geldverkeer zal deze rente- en aflossingsverplichtingen per maand doorboeken aan de Kredietgevers. Over de periode tussen de ontvangsten vanuit de Kredietnemer en de Kredietgevers wordt geen extra rente uitgekeerd.

Artikel 10 - Tarieven in rekening gebracht door HCN

10.1 Kredietnemer en behandeling

Alvorens overgegaan wordt tot een persoonlijk gesprek is de Kredietnemer een éénmalig bedrag verschuldigd (behandelingsfee) aan HCN, hetgeen door HCN zal worden vastgesteld. 

10.2 Kredietnemer en afsluit- / beheersfee

De afsluitkosten voor de financiering van HCN bedragen voor de Kredietnemer éénmalig 5 % over het gefinancierde bedrag tot € 200.000 met een minimum van € 4.000 en éénmalig plaatsingskosten. Over het meerdere boven € 200.000 wordt 3 % in rekening gebracht. Deze fee zal direct verrekend worden met de boeking na vrijgave van het krediet. Bij vervroegde aflossing als bedoeld in artikel 16 betaalt de Kredietnemer een éénmalige administratieve fee aan HCN voor de afwikkeling. 

10.3 Kredietgever en behandelingsfee

De Kredietgever zal geen andere kosten gefactureerd krijgen door HCN dan een éénmalig behandelingsfee van 1 % over de gedane Investering. Deze kosten zullen automatisch in rekening gebracht worden bij de eerste uitbetaling van de annuïteit. De Kredietgever zal geen kosten in rekening gebracht worden voor Registratie en het aanmaken dan wel aanhouden van een profiel.

10.4 Overige kosten

De in dit artikel bedoelde tarieven welke HCN in rekening staan los van de volgende kosten:

Overige kosten te dragen door de Kredietnemer:

De kosten die verband houden met afwijkend of nalatig betalingsgedrag kunnen door de Kredietgevers respectievelijk Stichting Zekerheden worden verhaald op de Kredietnemer voor zover deze aan hem / haar zijn toe te rekenen. In dit verband zullen ook de bijkomende kosten voor incassobureaus voor rekening komen voor de Kredietnemer, op de wijze als bedoeld in artikel 13.2

De overige kosten voor te schieten dan wel te dragen door Kredietgevers:

De Kredietgevers zijn gehouden om, op eerste verzoek, de kosten verband houdend met verhaal op de Kredietnemer bij nalatig betalingsgedrag voor te schieten aan Stichting Zekerheden. Stichting Zekerheden zal zich inspannen ook deze kosten te verhalen op Kredietnemer ten behoeve van de Kredietgevers. Indien de Kredietnemer onvoldoende verhaal biedt zullen de Kredietgevers deze kosten dragen, zulks op de wijze als bepaald in artikel 25.2.

Artikel 11 - Uitsluitingen deelname

Om als Kredietnemer of Kredietgever in aanmerking te komen moet men voldoen aan de hier volgende voorwaarden:

11.1 Kredietgevers

 • Kredietgevers kunnen natuurlijke personen dan wel rechtspersoon zijn.
 • Kredietgevers moeten de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten en moeten in een lidstaat van de Europese Unie woonachtig zijn.
 • Kredietgevers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Kredietgevers dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.

.    Kredietgevers dienen bankrekening op hun naam te hebben met een Internationaal Bank Account Nummer (IBAN).

11.2 Kredietnemers

 • Kredietnemers kunnen natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn, mits zij woonachtig dan wel gevestigd zijn in Nederland.
 • Kredietnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Kredietnemers dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.

11.3 Meerdere aanvragen

Tenzij anders is afgesproken met HCN zullen hernieuwde kredietaanvragen van bestaande relaties binnen 6 maanden na aanvang van een eerder via HCN verstrekt krediet niet gehonoreerd worden.

Artikel 12 - Bepaling profiel

12.1 Anonimiteit

Profielen van Kredietnemers zullen na screening op de Website geplaatst worden. Specifieke verwijzingen zijn met akkoord van Kredietnemer op te nemen in de onderbouwing van de aanvraag.

12.2 Hoofdsom, rente, looptijd en toelichting

Na acceptatie is het aan Kredietnemer(s) om de hoofdsom, rente en looptijd van de aangevraagde lening te bepalen alsmede een toelichting op de kredietbehoefte te geven. De hoofdsom kent een minimum van € 50.000,-. De rente is door Kredietnemer volledig vrij te bepalen en de looptijd van de lening dient altijd in maanden afgerond te worden en dient minimaal 6 maanden en maximaal 72 maanden te bedragen. Toelichtingen op de kredietbehoefte zijn openbaar en zullen niet redactioneel gescreend worden. Wel moet opgemerkt worden dat pornografische, discriminerende en de fatsoensnorm overschrijdende toelichtingen altijd door HCN verwijderd kunnen worden. Kredietvragen waarmee wordt getracht te voorzien in de totstandkoming van illegale praktijken zullen niet worden toegestaan.

12.3 Risicoclassificatie

HCN zal aan de hand van financiële gegevens en screening van de (onderneming van) Kredietnemer de risicoclassificatie berekenen en zal deze voor een ieder zichtbaar aan het profiel toevoegen. De door HCN berekende risicoclassificatie is eenzijdig bepaald en kan niet worden aangepast door Kredietnemer en zal gedurende de looptijd van de lening onveranderd blijven.

HCN kan bij de bepaling van de risicoclassificaties niet verantwoordelijk gesteld worden, indien deze op basis van onvolledige of valse bescheiden tot stand is gekomen.

De bepaling van een risicoclassificatie gebeurt éénmalig en wordt uitgevoerd voorafgaand aan de publicatie op de Website. Gedurende de looptijd van de lening kan HCN er niet voor verantwoordelijk gehouden worden indien de afloscapaciteit door gewijzigde omstandigheden bij de Kredietnemer verbetert dan wel verslechtert. HCN voert gedurende de looptijd van de lening geen aanvullende screening uit en zal de afgegeven classificatie derhalve niet wijzigen.

12.4 Omschrijving risicoclassificaties

HCN bepaalt de kredietwaardigheid van de Kredietnemers aan de hand van normeringen zoals deze onder andere zijn vastgesteld door de VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland). Op basis van deze berekening wordt de maximale leencapaciteit vastgesteld. Op basis van deze leencapaciteit hanteert HCN de volgende verschillende classificaties:

**            Zeer speculatief (vrije kasstroom 10%-25% van de annuïteit)

***           Speculatief (vrije kasstroom 25%-50% van de annuïteit)

****         Offensief (vrije kasstroom 50%-75% van de annuïteit)

*****       Behoedzaam (vrije kasstroom > 75% van de annuïteit)

Aan financieringen die betrekking hebben op startende horecaondernemingen kunnen standaard additionele voorwaarden gesteld. Dit betreft onder andere toekenning van een starterscoach (een ervaren horeca adviseur) en de toekenning van een accountantskantoor. Startende horecaondernemingen krijgen in principe automatisch de hoogste risicoclassificatie (**) toegekend.

Artikel 13 - Stichting Zekerheden

13.1 Parallelle vordering en vestiging zekerheden

In de Leningovereenkomst zal tevens worden bepaald dat de Stichting Zekerheden een zelfstandige vordering verkrijgt op Kredietnemer die parallel loopt aan de vordering van Kredietgevers op Kredietnemer, zulks onder de voorwaarden als bepaald in de Leningovereenkomst. De Leningovereenkomst zal voorts onder meer bepalen dat Kredietnemer gehouden is op eerste verzoek van de Stichting Zekerheden te vestigen ten behoeve van de Stichting Zekerheden

Indien en voor zover de Kredietnemer betalingen verricht aan de Stichting Zekerheden ter inlossing van de opeisbare schuld aan de Stichting Zekerheden, wordt de vordering van de Kredietgever op de Kredietnemer verminderd met het bedrag dat de Kredietnemer heeft voldaan aan de Stichting Zekerheden. Indiende Kredietnemer betalingen verricht aan de Stichting Zekerheden terwijl de vordering van de Stichting Zekerheden op het moment van ontvangst door de Stichting Zekerheden niet opeisbaar was, geldt de betaling als niet bevrijdend jegens de Kredietgever en de Stichting Zekerheden en zal de Stichting Zekerheden het door haar ontvangen niet bevrijdend betaalde bedrag terugstorten aan de Kredietnemer.

Indien en zodra de vordering van de Stichting Zekerheden op de Kredietnemer opeisbaar is en de Stichting Zekerheden de Kredietnemer heeft aangesproken op nakoming, komt artikel 12.1 van deze overeenkomst van rechtswege te vervallen in die zin dat betalingen door de Kredietnemer aan Kredietgevers, al dan niet door tussenkomst van de Stichting Geldverkeer, niet leiden tot vermindering van de vordering van de Stichting Zekerheden op de Kredietnemer.

13.2 Incasso en uitwinning ten behoeve van Kredietgevers; kosten gedragen door Kredietnemer

Indien er sprake is van het overschrijden van een fatale termijn uit de Leningovereenkomst, heeft Kredietnemer nog eenmaal de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag te betalen binnen vijf (5) dagen na de vervaltermijn. Blijft ook na deze vijf dagen betaling uit, dan zal de Geldlening onmiddellijk in haar geheel opeisbaar zijn en is de Stichting Zekerheden met uitsluiting van de Kredietgevers bevoegd om in het belang van de Kredietgevers incassomaatregelen te treffen en verstrekte zekerheden uit te winnen. Daarbij is Stichting Zekerheden gerechtigd alle uit de Leningovereenkomst voortvloeiende vorderingen ter (buitengerechtelijke en gerechtelijke) incasso over te dragen aan een incasso-organisatie, gerechtsdeurwaarder of advocaat. Al de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Kredietnemer. Deze kosten omvatten mede de door Stichting Zekerheden in en buiten rechte gemaakte kosten (met inbegrip van de redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten). De buitengerechtelijke incassokosten worden reeds nu voor alsdan vastgesteld op ten minste vijftien procent (15%) van de opeisbare bedragen die de Kredietnemer aan Schuldeiser(s) verschuldigd is met een minimum van € 100,00 exclusief omzetbelasting.

DEEL VOOR KREDIETNEMER

Artikel 14 - Vereisten Kredietnemer

14.1 Leeftijd en afkomst

Kredietnemers moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten en tevens woonachtig zijn in Nederland. De minimale leeftijd om voor kredietneming in aanmerking te komen is 18 jaar op het moment van de aanvraag. Kredietnemers kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn en dienen handelingsbekwaam en bevoegd te zijn.

14.2 Omvang krediet

Er gelden geen maximale voorwaarden ten aanzien van de hoogte van de gewenste financiering. Minimaal dient een financiering € 50.000,- te bedragen.

14.3 Looptijd krediet

De looptijd van de door Kredietnemer gewenste lening bedraagt minimaal 6 maanden en maximaal 72 maanden.

14.4 Betalingen door Kredietnemer

Betalingen dienen ten behoeve van Kredietgever te geschieden binnen de daartoe gestelde en/of overeengekomen betalingstermijn(en). Kredietnemer is door enkel het verloop van de voor de betreffende verplichting overeengekomen termijn in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

Bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling van een uit hoofde van de Leningovereenkomst verschuldigd bedrag is de Kredietnemer over het niet of niet-tijdig betaalde bedrag gedurende de tijd dat hij niet nakomt een dagelijkse opeisbare vertragingsrente verschuldigd. Deze vertragingsrente is gebaseerd op het effectieve kredietvergoedingspercentage van de onderliggende Leningovereenkomst.

Bij stornering van een incasso of bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling van het maandelijkse rente- en/of aflossingsbedrag worden daarvoor aan Kredietnemer bijkomende administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen 15% van de maandelijkse annuïteit met een minimum van € 100,00 van het gestorneerde bedrag of niet-tijdig en/of niet-volledig betaalde bedrag.

Artikel 15 - Vervroegde opeising

In de volgende gevallen is al hetgeen Kredietnemer nog uit hoofde van de Leningovereenkomst en/of anderszins aan Kredietgever verschuldigd is (waaronder begrepen de toekomstige en nog niet vervallen termijnen aan rente en aflossing) direct en ineens opeisbaar:

 1. indien Kredietnemer een vervallen rente en/of aflossingstermijn niet uiterlijk op de vervaldatum (fatale termijn) heeft voldaan, en Kredietnemer nog eenmaal nog de mogelijkheid heeft gehad om het verschuldigde bedrag te betalen binnen vijf (5) dagen na de vervaltermijn en deze betaling ook na deze vijf dagen betaling uit is gebleven,
 2. indien Kredietnemer is verhuisd naar een gebied buiten Nederland dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Kredietnemer binnen enkele maanden Nederland permanent zal verlaten;
 3. bij overlijden van de Kredietnemer;
 4. indien (HCN als gevolmachtigde van) Kredietgever gegronde vrees/reden heeft om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de Leningovereenkomst niet door Kredietnemer zullen worden nagekomen;
 5. bij executoriaal beslag op alle of een deel van de goederen van Kredietnemer, dan wel indien alle of een belangrijk deel van de goederen van Kredietnemer zijn/worden vervreemd, bezwaard, onteigend, of teniet zijn gegaan dan wel indien Kredietnemer boedelafstand doet;
 6. indien Kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren of ten aanzien van Kredietnemer surseance van betaling is verleend dan wel ten aanzien van Kredietnemer de schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) van toepassing is verklaard;
 7. indien Kredietnemer aan HCN en/of Kredietgever, met het oog op het aangaan van de Leningovereenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat Kredietgever de Leningovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan, indien hem/haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest.

In al de hierboven genoemde gevallen is Kredietgever of haar lasthebber/gevolmachtigde gerechtigd betaling ineens te eisen van het krachtens de Leningovereenkomst verschuldigde, te vermeerderen met vertragingsrente daarover. Deze vertragingsrente is gebaseerd op het effectieve kredietvergoedingspercentage van de onderliggende Leningovereenkomst.

Artikel 16 - Vervroegde aflossing / opeisbaarheid

Gedurende de looptijd van de Leningovereenkomst is het Kredietnemer toegestaan vervroegd geheel dan wel gedeeltelijk af te lossen. Algehele aflossing kan alleen door het voldoen van de volledige openstaande geleende hoofdsom. Dit kan uitsluitend indien er geen achterstanden zijn (ontstaan) in de aflossings- en renteverplichtingen.  Bij algehele vervroegde aflossing betaalt de Kredietnemer éénmalig 2% over de gehele hoofdsom van de lening bij aanvang. Deze 2% wordt direct uitbetaald aan de Kredietgevers inclusief het resterende af te lossen bedrag. Daarnaast betaalt de Kredietnemer een éénmalige administratieve fee aan HCN voor de afwikkeling.  Het is de Kredietgever niet toegestaan de nog openstaande vorderingen vervroegd op te eisen, behalve indien de Kredietnemer het gehele openstaande bedrag vervroegd heeft ingelost. Indien er sprake is van een mogelijke niet nakoming van uit de Leningovereenkomst voortvloeiende verplichtingen en de vordering uit handen gegeven wordt aan een gerechtsdeurwaarder, zullen tussen betrokken Partijen mogelijkerwijs nieuwe betaalafspraken worden gemaakt, die in plaats gesteld worden van de eerder in de Leningovereenkomst opgestelde voorwaarden.

Aanvullingen op artikel 16 zijn:

16.1 Overlijden van Kredietnemer

In geval van overlijden van de Kredietnemer is het voor de erven mogelijk om tegen betaling van de nog openstaande rente -en aflossingsverplichting over te gaan tot algehele vervroegde aflossing. Ook in dit geval is gedeeltelijke aflossing dus toegestaan.

16.2 Executoriaal beslag of bezwaring

In het geval er executoriaal beslag gelegd op het vermogen, of een conservatoir beslag op het vermogen is overgegaan in een executoriaal beslag op vermogen van de Kredietnemer, dan wel in het geval alle of een belangrijk gedeelte van zijn goederen worden vervreemd of bezwaard (anders dan ten behoeve Stichting Zekerheden), of onteigend of zijn tenietgegaan, houdt Kredietgever respectievelijk de Stichting Zekerheden zich het recht voor de gehele vordering, inclusief rente ter genoegdoening van de Kredietgevers vervroegd op te eisen, met dien verstande dat indien Stichting Zekerheden haar parallelle vordering op eist (ten behoeve van Kredietgever), Kredietnemer alleen nog maar bevrijdend kan betalen aan Stichting Zekerheden en niet meer aan Kredietgever.

16.3 Vervreemding (gedeelte) van de onderneming

In geval van het vervreemden (van een zelfstandig onderdeel) van de onderneming waarmee de Kredietnemer zich heeft ingeschreven op de Website wordt de Kredietnemer verplicht om tegen betaling van de nog openstaande aflossingsverplichting over te gaan tot vervroegde aflossing.

Indien er sprake is van een mogelijke niet nakoming van uit de Leningovereenkomst voortvloeiende verplichtingen en de vordering uit handen gegeven wordt aan een gerechtsdeurwaarder, zullen tussen betrokken Partijen mogelijkerwijs nieuwe betaalafspraken worden gemaakt, die in plaats gesteld worden van de eerder in de Leningovereenkomst opgestelde voorwaarden.

Artikel 17 - Profiel

17.1 Kosten

Ten behoeve van plaatsingskosten dient Kredietnemer eenmalig een nota te voldoen alvorens het profiel wordt geplaatst. Indien de aanvraag is gepubliceerd en is volgeschreven en Kredietnemer ziet alsnog af van de kredietsom dan brengt HCN 5 % van het volgeschreven bedrag in rekening bij de Kredietnemer.

17.2 Risicoclassificatie

Kredietnemer dient door HCN zijn of haar kredietwaardigheid beoordeeld te krijgen waarmee HCN het profiel zal uitbreiden met het door HCN berekende risicoclassificatie. Deze classificatie wordt eenzijdig door HCN bepaald en kan niet weersproken worden. Kredietnemer verplicht zich om conveniërende bescheiden aan te leveren op basis waarvan HCN de kredietwaardigheid kan bepalen, zijnde recente inkomensgegevens, schuldposities (BKR), vermogenscomponenten en woonlasten. In geval van een kredietaanvraag door een onderneming of stichting zal om conveniërende jaarcijfers, alsmede inschrijving Kamer van Koophandel worden verzocht. Deze opsomming is niet limitatief en kan in voorkomende gevallen uitgebreid worden. Indien er zaken in het verleden hebben gespeeld die van invloed kunnen zijn op de beoordeling (bijvoorbeeld een faillissement) dient HCN hier altijd van in kennis gesteld te worden.

17.3 Looptijd, rente, profilering

Kredietnemer geeft aan welke rente en looptijd gewenst is en deze zal conform wens van Kredietnemer opgevoerd worden in het profiel. Voor gehanteerde rentes zijn de wettelijke vereisten voorgeschreven. Begeleidende teksten waarmee het profiel wordt voorzien en waarmee de kredietbehoefte wordt onderbouwd dienen door Kredietnemer aangedragen te worden.

Artikel 18 - Meerdere kredieten

Het is Kredietnemer toegestaan meerdere kredieten af te sluiten mits deze door HCN als verantwoord worden gezien. Een nieuwe aanvraag leidt tot een nieuwe beoordeling van de risicoclassificatie. Tenzij anders is afgesproken kan een hernieuwde aanvraag pas na 6 maanden na aanvang van een eerder verstrekte lening in behandeling genomen worden. Kredietnemer kan nooit tegelijkertijd ook als Kredietgever deelnemen.

Artikel 19 - Leningovereenkomst

Na acceptatie van een kredietaanvraag door HCN en na inschrijving van potentiële Kredietgevers dient Kredietnemer akkoord te gaan met de aan hem gezonden Leningovereenkomst alsmede een betaalschema. Indien de Leningovereenkomst getekend retour is zal Kredietgevers gevraagd worden toegezegde middelen te boeken, waarna de lening uiteindelijk geformaliseerd kan worden.

Artikel 21 - Overdraagbaarheid

21.1 Overdraagbaarheid in specifieke gevallen

In het geval: (a) één of meer Kredietgevers hun Investering niet ter beschikking stellen aan Stichting Geldverkeer binnen vijf (5) dagen nadat een leningovereenkomst tot stand is gekomen; en/of (b) één of meer Kredietgevers, die wettelijk kwalificeren als consument, zich, binnen 24 uur na hun inschrijving via de Website voor het Project, als Kredietgever terugtrekken overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Voorwaarden; dan heeft HCN het recht om: (i) zelf alle rechten en verplichtingen van de betreffende Kredietgever(s) uit hoofde van een reeds gesloten Leningovereenkomst over te nemen; en/of (ii) één of meer (rechts)personen aan te wijzen, welke alle rechten en verplichtingen van de betreffende Kredietgever(s) onder de Krediet overnemen op de voet van artikel 159 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Elk van de Partijen komt in de Leningovereenkomst overeen om bij voorbaat hun medewerking te verlenen voor een dergelijke contractsoverneming. Voorts komt elk van de Partijen in de Leningovereenkomst overeen een onherroepelijke volmacht te verlenen om een dergelijke contractsoverneming te effectueren.

21.2 Beperking overdraagbaarheid

Behoudens in de gevallen als bedoeld in artikel 21.1, zijn de uit de Leningovereenkomst voortvloeiende verplichtingen nimmer overdraagbaar aan derden. Betalingen van rente-en aflossingsverplichtingen kunnen geschieden via derdenrekeningen, echter de schuld zal te allen tijde bij de initiële Kredietnemer liggen. In geval van echtscheiding van gehuwde Kredietnemer(s) zullen beide echtlieden primair aansprakelijk gehouden worden voor de nakoming van de Leningovereenkomst.

Artikel 22 - Overige verplichtingen

22.1 Nakoming

Kredietnemer verplicht zich tot het aanhouden van voldoende dispositieruimte op de gekoppelde betaalrekening waarvan de rente en aflossing geïncasseerd worden. Indien Kredietnemer niet over voldoende dispositieruimte beschikt, dient Kredietnemer dit uiterlijk binnen 30 dagen door te geven aan HCN. Indien adres, rekeningnummers, tenaamstellingen etc. wijzigen, dient Kredietnemer dit tijdig aan HCN door te geven.

22.2 Inzage

Ter beoordeling van de kredietaanvraag verplicht Kredietnemer relevante bescheiden aan te leveren op basis waarvan de kredietwaardigheid beoordeeld kan worden. Deze bescheiden dienen volledig en onbetwistbaar te zijn.

22.3 Openbaarheid

Profielen, Leningovereenkomsten en betaalschema's zullen nimmer door HCN openbaar gemaakt worden, tenzij de wet daartoe verplicht. Kredietnemer verplicht zich tot het in stand houden van deze anonimiteit en mag de identiteit van zichzelf niet openbaar maken via de Website. Kredietnemer zal geen inzage verkrijgen in de afkomst van de beschikbaar gestelde middelen.

22.4 Overige rechtspersonen

Verenigingen, coöperaties, naamloze en besloten vennootschappen alsmede stichtingen kunnen fungeren als Kredietnemer, mits zij aan alle wettelijke vereisten voldoen. Tevens moeten zij een inschrijving hebben in de Kamer van Koophandel en de verplichting hebben een jaarverslag te publiceren. Indien relevante jaarverslagen niet voorhanden zijn, dient er een geformaliseerde begroting opgesteld te worden, voorzien van een uitgewerkt businessplan. Zonder genoemde bescheiden komen rechtspersonen niet in aanmerking voor kredietneming.

Artikel 23 - Inschrijving

23.1 Inschrijvingssom en boete

HCN kan op geen enkele wijze garanderen dat op basis van het profiel een aangevraagde lening daadwerkelijk wordt volgeschreven. Nadat de theoretische inschrijving is voltooid, zal de Leningovereenkomst worden gesloten. HCN vervolgens zendt de Leningovereenkomst naar de Kredietgever met het verzoek om binnen vijf (5) dagen de toegezegde Investering (gelden) te boeken naar de rekening van Stichting Geldverkeer. De gelden zullen op een rekening van Stichting Geldverkeer gestald worden, totdat alle toegezegde Investeringen (gelden) van alle Kredietgevers in het betreffende Project zijn ontvangen door Stichting Geldverkeer, vanaf welk moment de ontvangen gelden binnen vijf (5) werkdagen de worden doorgeboekt door Stichting Geldverkeer naar de Kredietnemer.

Indien een Kredietgever niet binnen vijf (5) dagen, nadat hij een kopie van de getekende Leningovereenkomst met het betalingsverzoek voor zijn Investering ten aanzien van een Project heeft ontvangen, de door hem toegezegde Investering (gelden) niet heeft overgemaakt aan Stichting Geldverkeer, dan is de Kredietgever een boete verschuldigd aan HCN van 10% over de door hem toegezegde Investering.

23.2 Inschrijvingsduur

De lening aanvraag wordt voor een duur van maximaal 60 dagen op de Website geplaatst. Indien binnen deze periode geen minimale inschrijving van 90% is gerealiseerd zal het profiel ingetrokken worden en kan de Kredietnemer tegen gewijzigde kenmerken de lening laten herplaatsen.

DEEL VOOR KREDIETGEVER

Artikel 24 - Beschikbaarstelling en volmacht

Kredietgever kan via de Website zijn of haar keuze voor het gewenste Project aangeven door zich In te schijven. Investeringen kunnen geannuleerd worden, enkel binnen 24 uur na volledige funding. Zodra het aangegeven Project is volgeschreven en Kredietgever een kopie van de getekende Leningovereenkomst heeft ontvangen, wordt Kredietgever geacht zijn toegezegde middelen binnen vijf (5) dagen te hebben overgemaakt.

De Investeringsovereenkomst bevat (onder meer) een doorlopende Volmacht van Kredietgever aan HCN om namens Kredietgever in het kader van door Kredietnemers voorgestelde Projecten Leningovereenkomsten aan te gaan.

In deze Volmacht is bepaald dat:

-    HCN pas namens Kredietgever ten aanzien van een bepaald Projectvoorstel een Leningovereenkomsten kan sluiten, nadat Kredietgever door middel van Inschrijving voor een Project HCN daartoe toestemming heeft gegeven;

-    HCN nooit namens Kredietgever een Leningovereenkomst ten aanzien van een bepaald Project mag aangaan voor een bedrag dat hoger is dan het deel van de lening dat door Kredietgever bij de Inschrijving is toegezegd,

na Inschrijving (met de bijbehorende toestemming aan HCN voor het gebruik van de Volmacht) voor een Project is, de Volmacht onherroepelijk is geworden ten aanzien van het betreffende Project, tenzij de Kredietgever wettelijk kwalificeert als consument, in welk geval hij binnen 24 uur na zijn Inschrijving, zijn Inschrijving én de bijbehorende toestemming voor het gebruik van de Volmacht kan intrekken door middel van een elektronisch bericht aan HCN.

De Volmacht en de Inschrijving brengen niet met zich mee dat HCN verplicht is om namens Kredietgever de Leningovereenkomst te aanvaarden. HCN kan naar eigen inzicht gebruik maken van de volmacht en kan er voor kiezen om de Leningovereenkomst om haar moverende redenen niet (als gevolmachtigde) namens een bepaalde Kredietgever te aanvaarden; het vooraanstaande staat er niet aan in de weg dat HCN dezelfde leningovereenkomst in dat geval wel aanvaardt namens andere Kredietgevers (in haar hoedanigheid van gevolmachtigde van deze Kredietgevers).

Daarnaast staat het HCN als gevolmachtigde vrij om de Leningovereenkomst namens Kredietgever te aanvaarden op een door haar gewenst moment, mits dit geschiedt in de periode van waarin het volgens de Website nog mogelijk is om een Leningovereenkomst te sluiten voor dit Project.

Artikel 25 - Uitbetaling en opeisbaarheid; kosten verhaal voorgeschoten dan wel gedragen door Kredietgevers

25.1 Uitbetaling en opeisbaarheid

Na beschikbaarstelling van de toegezegde middelen zullen Kredietgevers rente en aflossing zo snel mogelijk, na de eerste maandelijkse betaling door Kredietnemer, ontvangen. Onder voorwaarde van tijdige betaling door Kredietnemer geschieden betalingen per maand conform het beschikbaar gestelde betaalschema. Vervroegde uitbetaling van termijnen of eerdere terugbetaling van totale uitbestede tegoeden zijn niet toegestaan, behoudens de in de Algemene Voorwaarden dan wel in de Leningovereenkomst genoemde gevallen.

Stichting Zekerheden zal haar (parallelle) vorderingen uit hoofde van de uit de Kredietnemersovereenkomst voortvloeiende verplichtingen zo nodig opeisen en laten incasseren ten behoeve van Kredietgevers door middel van het inschakelen van een incasso- of deurwaarders- of advocatenkantoor.

25.2 Kosten verhaal voorgeschoten dan wel gedragen door Kredietgevers

Stichting Zekerheden heeft recht op vergoeding van alle onkosten, die verbonden zijn aan het uitoefenen van zekerheidsrechten ten behoeve van de Kredietgevers en de bijbehorende last, onder deze kosten begrepen: de redelijke kosten verbonden aan het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder of advocaat, zijnde kosten die deze raadslieden in en buiten rechte maken ter inning van haar zelfstandige vordering en/of de vorderingen van de Kredietgever). De Kredietgevers dienen deze vergoeding op eerste verzoek van Stichting Zekerheden te voldoen, waarbij elke Kredietgever een gedeelte van deze vergoeding, naar rato van zijn aandeel in het totaal aan Kredietnemer uitgeleende bedrag, dient te voldoen.

De hier bedoelde onkosten omvatten mede de door Stichting Zekerheden in en buiten rechte gemaakte kosten (met inbegrip van de redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten). De buitengerechtelijke incassokosten worden reeds nu voor alsdan vastgesteld op ten minste vijftien procent (15%) van de opeisbare bedragen die de Kredietnemer aan Schuldeiser(s) verschuldigd is met een minimum van € 100,00 exclusief omzetbelasting.

Stichting Zekerheden zal zich in het kader van de gegeven last inspannen voor de aldus door Kredietgever gemaakte onkosten - zoveel als rechtens mogelijk- te verhalen bij de Kredietnemer via de inschakeling van een gerechtsdeurwaarder en/of een advocaat.

Slechts voor zover Stichting Zekerheden de door haar gemaakte onkosten daadwerkelijk na verhaal heeft ontvangen van Kredietnemer, zal Stichting Zekerheden (indien van toepassing) de door de Kredietgevers aan Stichting Zekerheden betaalde vergoeding aan de Kredietgevers terugbetalen.

Stichting Zekerheden is gerechtigd de door haar ten behoeve van de Kredietgever gemaakte onkosten ter zake de (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen te verrekenen met de door haar ten behoeve van Kredietgevers ontvangen bedragen.

Indien Stichting Zekerheden, in belang van de Kredietgever vorderingen op Kredietnemer incasseert en van de ter zake ingeschakelde raadslieden voorschotnota's of andere nota's ontvangt betreffende de kosten verbonden aan (buiten)gerechtelijke maatregelen, dan is Kredietgever verplicht op eerste verzoek haar aandeel in deze nota's binnen 14 dagen na opgave daaraan aan Stichting Zekerheden te voldoen.

Betalingen die Stichting Zekerheden ten behoeve van de Schuldeiser/Kredietgever rechtstreeks ontvangt van de Kredietnemer of via de ingeschakelde raadslieden worden binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst doorgestort naar de betreffende Kredietgever. Stichting Zekerheden is gerechtigd de door haar ten behoeve van de Kredietgever gemaakte onkosten ter zake de (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen te verrekenen met de door haar ten behoeve van de Kredietgever ontvangen bedragen.

HCN, noch Stichting Zekerheden, noch Stichting Geldverkeer, kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor renteverlies door mogelijke vertragingen tussen het incasseren van de leentermijnen enerzijds en het uitboeken van de Investeringstermijnen anderzijds, die ontstaan zijn door vertragingen in het betalingsverkeer tussen banken en/of storneringen en/of mogelijke verkeerde informatieverschaffing van Kredietnemers dan wel Kredietgevers die niet voorzien hadden kunnen worden door HCN.

Artikel 26 - Website

26.1 Account

Binnen de Website zal de Kredietgever een eigen Account: "mijn Horeca-Funding " krijgen. Dit Account is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar.

26.2 Vertrouwelijkheid

Binnen de Website zullen persoonlijke gegevens nooit aan derden kenbaar gemaakt worden. Voor de Inschrijving op Geldleningen zal gebruikt gemaakt worden van anonieme kenmerken.

26.3 Vrije keuze

Kredietgever bepaalt zonder verdere tussenkomst zelf de Projecten waarop geïnvesteerd wordt. Alle geselecteerde Projecten zullen zichtbaar gesteld worden op de persoonlijke omgeving. De Kredietgever kan geen invloed uitoefenen op de hoogte of looptijd van de gekozen lening. HCN zal niet adviseren om een optimale spreiding te bewerkstelligen anders dat HCN adviseert het te investeren vermogen over meerdere Projecten te spreiden.

26.4 Contact

HCN stelt geen faciliteiten beschikbaar met betrekking tot het tot stand laten komen van een contact tussen Kredietnemer en Kredietgever en zal nimmer persoonsgegevens namens Kredietgever overleggen, tenzij de wet daartoe verplicht.

Artikel 27 - Leningovereenkomst

Ten behoeve van het formaliseren van de Geldlening zal er een Leningovereenkomst (ook wel schuldbekentenis) worden opgesteld. De Kredietnemer dient deze voor akkoord ondertekend te hebben alvorens deze aan Kredietgever verstrekt zal worden. De leningovereenkomst ziet toe op de nakoming van de verplichtingen en zal worden voorzien van het betaal / incassoschema. De schuldbekentenis behoeft door Kredietgever niet voor akkoord te worden ondertekend. Na overboeking van de toegezegde middelen wordt de Kredietgever geacht akkoord te zijn gegaan met de schuldbekentenis, algemene voorwaarden en betaalschema's.

Artikel 28 - Toevertrouwd vermogen

28.1 Maximaal vermogen

Het is Kredietgever niet toegestaan tevens als Kredietnemer te fungeren. Particuliere Kredietgevers kunnen maximaal € 80.000,- op enig moment aan uitstaand vermogen hebben ondergebracht via HCN. Het vermogen moet afkomstig zijn van natuurlijke personen en mag niet een zakelijk kenmerk hebben.

HCN brengt geen advies uit over de verschillende mogelijkheden waarop een rendement geoptimaliseerd kan worden. HCN adviseert wel:

(a) aan elke persoon die als consument kan worden aangemerkt, om niet meer dan een maximaal verantwoord deel (10%) van het vrij beschikbaar vermogen te investeren;

(b) aan elke (rechts)persoon, om het geïnvesteerde vermogen over minimaal 10 Projecten te spreiden om zodoende de mogelijke uitval tot een minimum te beperken.

Investeringen vanuit een rechtspersoon zijn niet aan een maximum gebonden. De genoemde € 80.000,- grens geldt dus niet indien de Investering vanuit een onderneming wordt gedaan.

28.2 Rekening en doorboeking

Na overboeking door de Kredietgever van de toegezegde middelen zullen deze op een door Stichting Geldverkeer beheerde rekening gestald worden. Stichting Geldverkeer streeft ernaar om na overboeking van de toevertrouwde middelen, deze binnen vijf (5) dagen nadat de Leningovereenkomst is gesloten en de (eventueel) daarin bedongen zekerheden door Kredietnemer zijn verstrekt, naar Kredietnemer over te boeken.

28.3 Niet volledige inschrijving

HCN zal pas een verzoek tot overboeking doen, zodra de lening theoretisch is volgeschreven en de Leningovereenkomst is getekend.

28.4 Overlijden Kredietgever

Indien gedurende de uitkeringsperiode Kredietgever komt te overlijden valt het op dat moment nog openstaande geïnvesteerde bedrag in de nalatenschap. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken zal de uitkering gecontinueerd worden aan de rechtmatige nabestaanden. Volledige opeisbaarheid van de op dat moment openstaande totale vordering is niet mogelijk. In voorkomende gevallen zal de betreffende Investeringsovereenkomst aangepast worden en op naam gesteld worden van de nabestaanden.

SLOTBEPALING

Artikel 29 - Mededelingen

Alle mededelingen, kennisgevingen, instructies, bevestigingen en andere berichten door een Kredietgever respectievelijk Kredietnemer gericht aan HCN dienen plaats te vinden voor zover van toepassing, door middel van het daarvoor op Website met betrekking tot het betreffende onderwerp aangemaakte kanaal; of anders - slechts voor zover het vorenstaande niet mogelijk is - door middel van een elektronisch bericht (e-mail) aan: info@horecacrowdfunding.nl.

Alle mededelingen, kennisgevingen, instructies, bevestigingen en andere berichten door HCN gericht aan een Kredietgever respectievelijk een Kredietnemer dienen plaats te vinden door middel van een elektronisch bericht (e-mail) aan Kredietgever respectievelijk Kredietgever aan het door Kredietgever aan HCN opgegeven e-mailadres.

Artikel 29 - Rechts- en forumkeuze

Op de rechtsverhoudingen tussen Partijen (Kredietnemer, Kredietgever en/of HorecaCrowdfunding.nl) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in Rotterdam.

HCN gaat uit van een correcte aanlevering van persoonsgegevens en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke foutieve informatievoorziening. Kredietnemers en Kredietgevers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden. HCN houdt zich het recht voor om bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte te doen bij justitie.