Privacy

Uw toestemming

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze regelgeving versterkt de bescherming van persoonlijke data en privacy voor alle personen binnen de Europese Unie. Uw privacy en persoonlijke data is belangrijk voor ons. Alle persoonlijke informatie die wij over u verzamelen via deze website horecacrowdfunding.nl en/of verwerken (hierna: persoonsgegevens), wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Horeca Crowdfunding Nederland BV, Postbus 30085, 3001 DB, Rotterdam  (hierna: HCN).

Bij verstrekking van uw persoonsgegevens aan HCN, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verzameling en verwerking ervan als hieronder omschreven.

Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

Ondernemers

Bij registratie als Ondernemer bewaart HCN de volgende gegevens: Bedrijfsnaam, Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Geslacht, Telefoon, E-mail, en alle noodzakelijk gegevens om een project te kunnen toetsen en publiceren.

Investeerders

Bij registratie als Investeerder bewaart HCN de volgende gegevens: Bedrijfsnaam en KvK nummer (indien zakelijk),Naam, Adres, Woonplaats, Burgerlijke Staat, Geboortedatum, Geslacht, Telefoon, E-mail, Bankrekeningnummer (IBAN) en op verzoek een kopij legitimatie.

HCN verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • ten behoeve van technisch beheer van de website en het verlenen van toegang tot het afgesloten gedeelte van de website dat alleen toegankelijk is voor ingeschreven Investeerders;
  • het verlenen van haar (bemiddelings)diensten en uitvoeren van overeenkomsten tussen Investeerders en Ondernemers;
  • het controleren van de identiteit van de geregistreerde Ondernemer en Investeerder;
  • het toetsen van de kredietwaardigheid van Ondernemer.

Indien u hiermee heeft ingestemd bij inschrijving: marketingdoeleinden, waaronder het versturen van digitale nieuwsbrieven en overige berichten teneinde u te informeren over (nieuwe) producten, projectvoorstellen, diensten en activiteiten van HCN.

HCN bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden dan wel wordt voorgeschreven door overheidsinstanties, waaronder de AFM.

Gegevensverstrekking aan derden

Anders dan hierboven omschreven zullen uw gegevens niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Het is echter mogelijk dat HCN op wettelijke gronden gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken. HCN zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. 

HCN en andere websites

Op de website www.horecacrowdfunding.nl treft u mogelijk een aantal hyperlinks aan naar andere websites. HCN kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de sites die u bezoekt.

Inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens

Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk indienen via: info@horecacrowdfunding.nl

Beveiliging gegevens

Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen op de servers van HCN’s cloud-dienstverlener. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van HCN en van de cloud-dienstverlener, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

HCN spant zich verder naar redelijkheid in de systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van techniek. De gebruikte internetverbinding voor de data is beveiligd door middel van SSL. HCN is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computer of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan HCN.

Cookies

HCN gebruikt via Google Analytics tracking-cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website (technisch) te kunnen optimaliseren. Voor het overige maakt HCN geen gebruik van cookies. 

Hoe kunt u cookies verwijderen?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. 

Wijzigingen

HCN behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. HCN adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien HCN wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld bekendmaking via www.horecacrowdfunding.nl