Investeren

Via Horeca Crowdfunding Nederland leent u vanaf €250, tezamen met andere investeerders, geld uit aan Nederlandse bedrijven die actief zijn in de horeca (gelieerde) sector. Dit kunnen zowel startende als reeds gevestigde horeca-ondernemingen zijn. Als investeerder weet u dus concreet aan wie u uw geld gaat uitlenen en kunt u de bedrijven (naar wens) zelf bezoeken. De rente- en aflossingsverplichtingen worden op maandbasis voldaan, zodat verstrekt risicodragende kapitaal gedurende de looptijd afneemt. Naast een financieel rendement bieden de meeste horeca-ondernemers via dit platform ook een rendement in natura. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. De investeerder geniet van de gastvrijheid en de besteding komt weer ten goede aan het rendement van de onderneming, waarmee de financieringslasten betaald kunnen worden. 

(Potentiële) investeerders kunnen zich alvast registreren:
 

Registreren Investeren

Registratie verplicht u tot niets.  

 

Risico

Investeren brengt risico met zich mee. Dat dient helder te zijn. Indien de horeca-ondernemer onvoldoende kasstromen realiseert om aan de kapitaalsverplichtingen te kunnen (blijven) voldoen, dan heeft dit gevolgen voor de lopende verplichtingen richting de investeerders. Gedurende de looptijd van de financiering loopt de investeerder dus de kans dat het volledige geïnvesteerde bedrag of een gedeelte daarvan verloren gaat. Horeca Crowdfunding Nederland adviseert investeerders met klem om investeringen gespreid te verrichten. Hiermee wordt het risico verlaagd. Doordat er sprake is van een annuïtair krediet wordt het risico, naarmate de looptijd vordert, steeds lager. Horeca Crowdfunding Nederland wijst op advies van de AFM om maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen te investeren in crowdfunding. Horeca Crowdfunding Nederland tracht de risico's van de investering, voor zover mogelijk, op voorhand in kaart te brengen en te beoordelen. De beoordeling geschiedt o.a. op basis van de ingediende plannen, de kenmerken van de onderneming en de kenmerken van de horeca-ondernemer. Het door ons beoordeelde risico wordt transparant zichtbaar gemaakt bij de betreffende gepubliceerde aanvraag. De kredietnemer is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld. Tevens neemt Horeca Crowdfunding Nederland (in tegenstelling tot andere platformen) de verpanding op de inventaris. De zekerheden worden notarieel vastgelegd in een leningovereenkomst en in een akte van verpanding.

Europese vergunning & AFM

Horeca Crowdfunding Nederland heeft een Europese vergunning (ECSPR: European Crowdfunding Service Providors Regulation) en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Meer informatie over de ECSPR vindt u hier terug.

Horeca Crowdfunding Nederland heeft in december 2022 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de nieuwe Europese Crowdfunding Service Provider-vergunning ontvangen. De komende periode zullen er, met het verkrijgen van deze vergunning, nog enkele functionaliteiten op ons platform wijzigen. Wij zijn op dit moment druk doende met de laatste implementatie hiervan. Over iedere wijziging, die wordt doorgevoerd, worden investeerders geïnformeerd.

Aflossing

De ondernemer lost op maandbasis af gedurende de looptijd van de financiering. De kredietnemer kan (vrijwillig) vervroegd aflossen. Dit kan uitsluitend indien er geen achterstanden zijn (ontstaan) in de aflossings- en renteverplichtingen.  Bij vervroegde aflossing betaalt de ondernemer éénmalig 2% over het geleende bedrag bij aanvang. Deze 2% wordt direct uitbetaald aan de investeerders inclusief het resterende af te lossen bedrag. Daarnaast betaalt de ondernemer een éénmalige administratieve fee aan HCN voor de afwikkeling. 

Risico (sterren)classificatie

Gepubliceerde projecten krijgen een kredietscore (sterrenclassificatie) toegekend. Deze beoordeling wordt gebaseerd op de mate waarin de horeca-onderneming in staat lijkt te zijn om aan de toekomstige financieringsverplichtingen (maandelijkse annuïteit) te kunnen voldoen. HCN heeft een model ontwikkeld op basis waarvan deze beoordelingen gebeuren. Deze beoordelingen gebeuren op basis van een combinatie van informatie die wij ontvangen van de (kandidaat-)kredietnemer en publiek toegankelijke bronnen (bv. Kamer van Koophandel, profielen van de kandidaat-kredietnemer (en verbonden personen) op sociale media, etc.).

HCN heeft een regeling geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de wijze waarop de kredietscore van een project bepaald wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd/aangepast wordt.

Assessment (op beoordeling beruste evaluatie – (gedeeltelijk) discretionaire beoordeling):

Voordat de kredietscore bepaald wordt, zal er door de kredietbeoordelaars ook een uitgebreide assessment op basis van 4 kern beoordelingsgebieden uitgevoerd worden. Deze beoordelingsgebieden omvatten:

 • Horeca-ervaring en de reputatie van de projecteigenaar, waarbij tevens rekening gehouden wordt met de statutaire vestiging van de onderneming (m.n. worden ondernemingen niet toegelaten indien zij statutair in niet-coöperatief rechtsgebied met een hoog AML/CFT risico overeenkomstig het desbetreffende beleid van de Europese Unie of landen zijn gevestigd).
 • Kwaliteit ondernemersplan, rekening houdend met de (voorziene) locatie van het project en de economische omstandigheden (bv. commerciële ligging, concurrentie etc.)
 • Financieel management (op ondernemingsniveau), waarbij rekening gehouden wordt met (i) de schuldgraad, schuldenlast en solvabiliteit en (ii) het kredietverleden van de projecteigenaar
 • Remweg en dekking van de projecteigenaar, met inbegrip van de beschikbaarheid van zekerheden en garanties.

 

De kredietbeoordelaar van HCN zal binnen deze beoordelingsgebieden op basis van informatie en documenten van de (kandidaat-)kredietnemer een score toekennen. Deze informatie wordt gecontroleerd aan de hand van informatie beschikbaar op publiek toegankelijke bronnen en externe kredietwaardigheidsbeoordelaar (m.n. Handelzeker BV). Elk beoordelingsgebied krijgt een gemiddeld cijfer. Het cijfer per beoordelingsgebied resulteert uiteindelijk in een gemiddeld cijfer voor het betreffende project. Ieder bovenvermeld onderdeel krijgt hetzelfde gewicht toegewezen tijdens de assessment. De (geprognosticeerde) kasstroom die voor het project voorzien wordt, zal in rekening genomen worden in de tweede stap van het beoordelingsproces, m.n. de eigenlijke berekening van de kredietscore).

Uitsluitend projecten met een minimale totaalscore van 3 op 5 zullen een kans krijgen om gepubliceerd te worden. De gerealiseerde gemiddelde score wordt niet op de pagina van het project weergegeven maar vormt louter een onderdeel van de interne kredietbeoordeling die tijdens de selectie van de projecten door HCN uitgevoerd wordt.

Deze factoren zijn van groot belang bij de beoordeling van het project, aangezien de selectie van projecten hierop gebaseerd is. Op onrechtstreekse wijze dragen deze dan ook bij aan de kredietscore van het project, m.n. als eerste kwalitatieve beoordeling om tot het platform toegelaten te worden (en een kredietscore toegewezen te krijgen).

Berekening van de kredietscore aan de hand van de afloscapaciteit (statistisch model):

Indien het project een voldoende score op de assessment behaald heeft, wordt de afloscapaciteit van het project berekend om een kredietscore te kunnen bepalen . Deze afloscapaciteit wordt berekend over de eerste twee toekomstige exploitatiejaren (van het project). Dit mede omdat het risico van de financiering zich naar onze mening (en op basis van de ervaring) vooral in deze periode is gelegen. Deze beoordeling gebeurt aan de hand van de jaarrekening en het financieel plan van de kandidaat-kredietnemer. Tenzij dit in de toelichting van het project gemeld wordt, betreft het een niet-gecontroleerde jaarrekening.

Voor de berekening van de kredietscore wordt enkel de (geprognosticeerde) kasstroom die voor het project voorzien wordt in rekening genomen. De overige beoordelingselementen zijn voor deze stap van het beoordelingsproces niet relevant.

Deze beoordeling wordt slechts eenmalig bij de aanvang van het project door HCN uitgevoerd en kan niet door de Kredietnemer weerlegd of betwist worden.

Hierbij wordt (i) de rentabiliteit van het crowdfundingproject, (ii) de door het crowdfundingproject gegenereerde cashflow en (iii) de schuldenlast en solvabiliteit van de projecteigenaar in rekening genomen.

Aan de hand hiervan wordt de jaarlijkse vrije kasstroom (van het project) geprognosticeerd. De wijze waarop deze kasstroom zich verhoudt met de jaarlijkse annuïteit van het project bepaalt de afloscapaciteit van de kandidaat-kredietnemer.

Op basis van deze berekening wordt de eigenlijke kredietscore (sterrenclassificatie) toegekend:

**          zeer speculatief (geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom 10%-25% van de jaarlijkse annuïteit)

***        speculatief (geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom 25%-50% van de jaarlijkse annuïteit)

****      gematigd speculatief (geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom 50%-75% van de jaarlijkse annuïteit)

*****    behoedzaam (geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom > 75% van de jaarlijkse annuïteit)

Voor deze berekening wordt abstractie gemaakt van de omzet die de kandidaat-kredietnemer behaalt op activiteiten die niet gerelateerd zijn met het project (bv. een andere vestiging). Het is immers de bedoeling dat het project (ruimschoots) voldoende kasstroom genereerd om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Voor de (eigenlijke) bepaling van de sterrenclassificatie wordt enkel rekening gehouden met de factoren die in rekening gebracht worden in het statisch model.

Opmerking: De kredietscore is louter een informatieve beoordeling van een project op basis van de geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom om de (kandidaat-)investeerder bij te staan in het kiezen van een project om in te investeren. De kredietscore heeft geen impact op het (maximale) kredietbedrag of de (maximale) duur van de krediet.

Indien er wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd aan de wijze waarop de beoordeling (assessment en/of berekening van de kredietscore) plaatsvindt, zal dit aan de kredietgevers en kredietnemers gemeld worden door middel van een statusupdate via hun account (op de website).

Meer informatie over de default rating vindt u terug via deze link.

Starters

Aan financieringen die betrekking hebben op startende horeca-ondernemingen kunnen standaard additionele voorwaarden worden gesteld. Dit kan betreffen o.a. de toekenning van een starterscoach (een ervaren horeca-adviseur) en de toekenning van gerenommeerd accountantskantoor. Startende horeca-ondernemingen krijgen in principe de hoogste risicoclassificatie (**) toegekend, uitzonderingen hierop zijn afhankelijk van de kenmerken van de onderneming (Franchise). Het aantal sterren kan aangevuld worden met een extra ster voor ondernemerscompetentie. 

Rendement & kosten

De ondernemer, die een krediet via het platform aanvraagt, bepaalt het rendement van de investering. Het geboden rente wordt toegepast op de geïnvesteerde bedragen.

Horeca Crowdfunding Nederland houdt bij de investeerder een bemiddelingsfee in over het totale geïnvesteerde bedrag. Op alle investeringen toegezegd tot 1-1-2023 geldt het éénmalige tarief van 1% over uw investering. Deze inhouding geschiedt bij de eerste uitbetaling van de eerste rente- en aflossingstermijn(-en). Op alle investeringen per 1-1-2023 geldt een vernieuwd tarief, deze kunt u terugvinden op de tarievenpagina voor investeerders.

U kunt met dit rekenmodel de maandelijkse annuïteit (aflossings- en rentedelen) bij een specifieke investering eenvoudig berekenen.

Wij adviseren investeerders om (bij meerdere investeringsprojecten) aan verantwoorde risicospreiding te doen. Daarnaast adviseren wij u om slechts een verantwoord deel van uw totale vermogen te investeren, het advies is om maximaal 10% van uw vrij belegbaar vermogen te investeren in crowdfunding. De investeerder loopt tenslotte het risico dat het geïnvesteerde bedrag (deels of volledig) verloren gaat.

Downloads

Voordat u besluit om te gaan investeren in de gepubliceerde projecten adviseren wij u om de algemene voorwaarden door te nemen. Een model-geldleningsovereenkomst kunt u hier downloaden. Een voorbeeld van een investeringsovereenkomst kunt u hier downloaden.

'Mijn Horeca Funding'

Geregistreerde investeerders kunnen inloggen op de 'Mijn Account' pagina. Via deze persoonlijke pagina hebben investeerders inzichten in de geïnvesteerde bedragen per project, de aflossingsschema's en de jaaroverzichten.

Automatisch een investering toezeggen

Ons platform biedt investeerders de mogelijkheid om automatisch een investering toe te zeggen in projecten die aan gewenste investeringscriteria voldoen. Automatisch een investering toezeggen kan ingesteld worden op de ‘Mijn Account’ pagina. Aan automatisch een investering toezeggen worden aanvullende voorwaarden gesteld:

 • Geregistreerde automatisch toegezegde investeerders ontvangen, indien hun gewenste toegezegde investeringscriteria voldoet aan het project dat in preview wordt geplaatst, kort na de previewfase een mail met daarin een link waarmee de toegezegde investering in het betreffende project bevestigd dient te worden.

 

 • Een automatisch toegezegde investering kan geannuleerd worden tot 96 uur nadat het project voor 100% gefund is. 

 

 • Automatisch toegezegde investeringen die vóór de publicatie van de preview van een te plaatsen project zijn ingesteld of gewijzigd en die zijn bevestigd via de bevestigingsmail tijdens de previewfase worden toegekend in het betreffende project.

 

 • Indien door automatisch toegezegde investeringen het streefbedrag van een te plaatsen project wordt overschreven, dan wordt het automatisch toegezegde investeringsbedrag voor 50% toegekend. Indien het project daarmee nog niet 100% volgeschreven is, dan krijgen de geregistreerde automatisch toegezegde investeerders als eerste bericht om extra te kunnen investeren. Het project wordt op de vermelde publicatiedatum voor iedereen opengesteld.

 

 • Indien door automatisch toegezegde investeringen na de 50% maximalisering het streefbedrag van een te plaatsen project wordt overschreven, dan worden alle automatisch toegezegde investeringen voor het betreffende project niet toegekend. De geregistreerde automatisch toegezegde investeerders krijgen als eerste bericht om te kunnen investeren. Het project wordt op de vermelde publicatiedatum voor iedereen opengesteld.

 

Continuïteitsscenario

Horeca Crowdfunding Nederland (HCN) heeft een statutaire regeling in de opgerichte Stichting Zekerheden HCN en Stichting Geldverkeer HCN die bedoeld is om de continuïteit van de stichtingen en de structuur van Horeca Crowdfunding Nederland te waarborgen.

De regeling houdt in dat indien er sprake is van:

 • belet of ontstentenis van alle bestuurders van de stichtingen (bijvoorbeeld in het geval dat er geen enkele bestuurder meer bereikbaar is); of
 • het tegelijkertijd defungeren van alle bestuurders van de stichtingen (bijvoorbeeld in het geval dat alle bestuurders tegelijkertijd ontslag nemen of overlijden),

de vaste notaris van HCN - dan wel zijn ambtsopvolger als notaris - de statutaire bevoegdheid heeft om nieuwe opvolgend bestuurders voor de stichtingen te benoemen. 

In deze structuur van HCN geldt het volgende:

 • Stichting Geldverkeer HCN is op grond van haar statutaire doel verplicht om alle ontvangen gelden van de kredietnemers door te betalen aan de investeerders.
 • Stichting Zekerheden HCN is op grond van haar statutaire doel en haar contractuele verplichtingen (uit hoofde van de leningsovereenkomst, de investeringsovereenkomst en de algemene voorwaarden) gehouden om bij wanpresteren van de kredietnemers haar parallelle vordering te innen (met uitwinning van haar zekerheden) en om de ontvangen gelden door te betalen aan de investeerders.

De twee stichtingen zullen altijd de gelden blijven innen en doorbetalen en/of de verkregen zekerheden uitwinnen.

De stichtingen kunnen bij het wegvallen van de HCN vennootschap hun activiteiten blijven voortzetten.

Tevens zullen de bestuurders van Horeca Crowdfunding Nederland nauwgezet de door DNB (De Nederlansche Bank) wettelijk verplichte (prudentiële) waarborg opvolgen en evalueren teneinde de continuïteit van Horeca Crowdfunding Nederland optimaal te garanderen. HCN controleert minstens eenmaal om de twee jaar of de door haar voorziene prudentiële waarborgen volstaan, rekening houdend met evolutie van de aard, de schaal en de complexiteit van de door haar aangeboden crowdfundingdiensten.