Investeren

Via Horeca Crowdfunding Nederland leent u vanaf €250, tezamen met andere investeerders, geld uit aan Nederlandse bedrijven die actief zijn in de horeca (gelieerde) sector. Dit kunnen zowel startende als reeds gevestigde horeca-ondernemingen zijn. Als investeerder weet u dus concreet aan wie u uw geld gaat uitlenen en kunt u de bedrijven (naar wens) zelf bezoeken. De rente- en aflossingsverplichtingen worden op maandbasis voldaan, zodat verstrekt risicodragende kapitaal gedurende de looptijd afneemt. Naast een financieel rendement bieden de meeste horeca-ondernemers via dit platform ook een rendement in natura. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. De investeerder geniet van de gastvrijheid en de besteding komt weer ten goede aan het rendement van de onderneming, waarmee de financieringslasten betaald kunnen worden. 

(Potentiële) investeerders kunnen zich alvast registreren:
 

Registreren Investeren

Registratie verplicht u tot niets.  

 

Risico

Investeren brengt risico met zich mee. Dat dient helder te zijn. Indien de horeca-ondernemer onvoldoende kasstromen realiseert om aan de kapitaalsverplichtingen te kunnen (blijven) voldoen, dan heeft dit gevolgen voor de lopende verplichtingen richting de investeerders. Gedurende de looptijd van de financiering loopt de investeerder dus de kans dat het volledige geïnvesteerde bedrag of een gedeelte daarvan verloren gaat. Horeca Crowdfunding Nederland adviseert investeerders met klem om investeringen gespreid te verrichten. Hiermee wordt het risico verlaagd. Doordat er sprake is van een annuïtair krediet wordt het risico, naarmate de looptijd vordert, steeds lager. Horeca Crowdfunding Nederland wijst op advies van de AFM om maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen te investeren in crowdfunding. Horeca Crowdfunding Nederland tracht de risico's van de investering, voor zover mogelijk, op voorhand in kaart te brengen en te beoordelen. De beoordeling geschiedt o.a. op basis van de ingediende plannen, de kenmerken van de onderneming en de kenmerken van de horeca-ondernemer. Het door ons beoordeelde risico wordt transparant zichtbaar gemaakt bij de betreffende gepubliceerde aanvraag. De kredietnemer is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld. Tevens neemt Horeca Crowdfunding Nederland (in tegenstelling tot andere platformen) de verpanding op de inventaris. De zekerheden worden notarieel vastgelegd in een leningovereenkomst en in een akte van verpanding.

AFM

Horeca Crowdfunding Nederland staat onder toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en heeft een ontheffing 'Bemiddeling Opvorderbare Gelden' conform de wet op het financieel toezicht (wft) onder vergunningnummer 19000061. Een voorschrift van de AFM is dat alle benodigde informatie met betrekking tot een project minimaal 48 uur voor het openstellen van inschrijving van potentiële investeerders beschikbaar is.

Aflossing

De ondernemer lost op maandbasis af gedurende de looptijd van de financiering. De kredietnemer kan (vrijwillig) vervroegd aflossen. Dit kan uitsluitend indien er geen achterstanden zijn (ontstaan) in de aflossings- en renteverplichtingen.  Bij vervroegde aflossing betaalt de ondernemer éénmalig 2% over het geleende bedrag bij aanvang. Deze 2% wordt direct uitbetaald aan de investeerders inclusief het resterende af te lossen bedrag. Daarnaast betaalt de ondernemer een éénmalige administratieve fee aan HCN voor de afwikkeling. 

Risico (sterren)classificatie

Gepubliceerde projecten krijgen een risico (sterren) classificatie toegekend. De classificatie wordt gebaseerd op de mate waarin de horeca-onderneming in staat lijkt te zijn om aan de toekomstige financieringsverplichtingen (maandelijkse annuïteit) te kunnen voldoen. Deze wordt berekend over de eerste twee exploitatiejaren. Dit mede omdat het risico van de financiering zich naar onze mening (en op basis van de ervaring) vooral in deze periode is gelegen.

Hieronder vindt u een verklaring van de sterrenclassificatie:

Afloscapaciteit:

**          zeer speculatief (geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom 10%-25% van de jaarlijkse annuïteit)

***        speculatief (geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom 25%-50% van de jaarlijkse annuïteit)

****      gematigd speculatief (geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom 50%-75% van de jaarlijkse annuïteit)

*****    behoedzaam (geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom > 75% van de jaarlijkse annuïteit)

Assessment:

Naast de toekenning van de sterrenclassificatie wordt er ook een uitgebreide assessment uitgevoerd op basis van 4 kern beoordelingsgebieden, te weten:

 • Horeca-ervaring
 • Kwaliteit ondernemersplan
 • Financieel management
 • Remweg en dekking

 

Elk beoordelingsgebied bestaat weer uit verschillende deelelementen waar een cijfer (1 tot 5) aan wordt toegekend. Hierbij is het cijfer 1 een onvoldoende en 5 uitstekend. Elk beoordelingsgebied krijgt zo een gemiddeld cijfer. Het cijfer per beoordelingsgebied resulteert uiteindelijk in een gemiddeld cijfer voor het betreffende project. Uitsluitend projecten met een minimale totaalscore van 3 worden gepubliceerd. De gerealiseerde gemiddelde score wordt niet gepubliceerd maar vormt wel onderdeel van de interne kredietbeoordeling.

Starters

Aan financieringen die betrekking hebben op startende horeca-ondernemingen kunnen standaard additionele voorwaarden worden gesteld. Dit kan betreffen o.a. de toekenning van een starterscoach (een ervaren horeca-adviseur) en de toekenning van gerenommeerd accountantskantoor. Startende horeca-ondernemingen krijgen in principe de hoogste risicoclassificatie (**) toegekend, uitzonderingen hierop zijn afhankelijk van de kenmerken van de onderneming (Franchise). Het aantal sterren kan aangevuld worden met een extra ster voor ondernemerscompetentie. 

Rendement & kosten

De ondernemer, die een krediet via het platform aanvraagt, bepaalt het rendement van de investering. Het geboden rente wordt toegepast op de geïnvesteerde bedragen.

Horeca Crowdfunding Nederland houdt bij de investeerder een bemiddelingsfee in over het totale geïnvesteerde bedrag. Op alle investeringen toegezegd tot 1-1-2023 geldt het éénmalige tarief van 1% over uw investering. Deze inhouding geschiedt bij de eerste uitbetaling van de eerste rente- en aflossingstermijn(-en). Op alle investeringen per 1-1-2023 geldt een vernieuwd tarief, deze kunt u terugvinden op de tarievenpagina voor investeerders.

U kunt met dit rekenmodel de maandelijkse annuïteit (aflossings- en rentedelen) bij een specifieke investering eenvoudig berekenen.

Wij adviseren investeerders om (bij meerdere investeringsprojecten) aan verantwoorde risicospreiding te doen. Het maximale investeringsplafond per investeerder bedraagt €80.000 voor particuliere investeerders. Daarnaast adviseren wij u om slechts een verantwoord deel van uw totale vermogen te investeren, het advies is om maximaal 10% van uw vrij belegbaar vermogen te investeren in crowdfunding. De investeerder loopt tenslotte het risico dat het geïnvesteerde bedrag (deels of volledig) verloren gaat.

Downloads

Voordat u besluit om te gaan investeren in de gepubliceerde projecten adviseren wij u om de algemene voorwaarden door te nemen. Een model-geldleningsovereenkomst kunt u hier downloaden. Een voorbeeld van een investeringsovereenkomst kunt u hier downloaden.

'Mijn Horeca Funding'

Geregistreerde investeerders kunnen inloggen op de 'Mijn Account' pagina. Via deze persoonlijke pagina hebben investeerders inzichten in de geïnvesteerde bedragen per project, de aflossingsschema's en de jaaroverzichten. Let op: de aflossingsschema's per project worden pas zichtbaar nadat de eerste uitbetaling heeft plaatsgevonden.

Automatisch investeren

Ons platform biedt investeerders de mogelijkheid om automatisch te investeren in projecten die aan de gewenste investeringscriteria voldoen. Automatisch investeren kan ingesteld worden op de ‘Mijn Account’ pagina. Aan automatisch investeren worden aanvullende voorwaarden gesteld:

 • Een automatische investering kan geannuleerd worden tot 24 uur nadat het project voor 100% gefund is. Indien een investeerder 2 x een automatische investering annuleert, dan wordt de automatische investeringsinstelling voor de betreffende investeerder uitgeschakeld.

 • Automatische Investeringen die vóór de publicatie van de preview van een te plaatsen project zijn ingesteld of gewijzigd, worden toegekend in het betreffende project.

 • Indien door automatische investeringen het streefbedrag van een te plaatsen project wordt overschreven, dan wordt het automatische investeringsbedrag voor 50% toegekend. Indien het project daarmee nog niet 100% volgeschreven is, dan krijgen de geregistreerde automatische investeerders als eerste bericht om extra te kunnen investeren. Het project wordt 2 uur later voor iedereen opengesteld.

 • Indien door automatische investeringen na de 50% maximalisering het streefbedrag van een te plaatsen project wordt overschreven, dan worden alle automatische investeringen voor het betreffende project niet toegekend. De geregistreerde automatische investeerders krijgen als eerste bericht om te kunnen investeren. Het project wordt 2 uur later voor iedereen opengesteld.

Continuïteitsscenario

Horeca Crowdfunding Nederland (HCN) heeft een statutaire regeling in de opgerichte Stichting Zekerheden HCN en Stichting Geldverkeer HCN die bedoeld is om de continuïteit van de stichtingen en de structuur van Horeca Crowdfunding Nederland te waarborgen.

De regeling houdt in dat indien er sprake is van:

 • belet of ontstentenis van alle bestuurders van de stichtingen (bijvoorbeeld in het geval dat er geen enkele bestuurder meer bereikbaar is); of
 • het tegelijkertijd defungeren van alle bestuurders van de stichtingen (bijvoorbeeld in het geval dat alle bestuurders tegelijkertijd ontslag nemen of overlijden),

de vaste notaris van HCN - dan wel zijn ambtsopvolger als notaris - de statutaire bevoegdheid heeft om nieuwe opvolgend bestuurders voor de stichtingen te benoemen. 

In deze structuur van HCN geldt het volgende:

 • Stichting Geldverkeer HCN is op grond van haar statutaire doel verplicht om alle ontvangen gelden van de kredietnemers door te betalen aan de investeerders.
 • Stichting Zekerheden HCN is op grond van haar statutaire doel en haar contractuele verplichtingen (uit hoofde van de leningsovereenkomst, de investeringsovereenkomst en de algemene voorwaarden) gehouden om bij wanpresteren van de kredietnemers haar parallelle vordering te innen (met uitwinning van haar zekerheden) en om de ontvangen gelden door te betalen aan de investeerders.

De twee stichtingen zullen altijd de gelden blijven innen en doorbetalen en/of de verkregen zekerheden uitwinnen.

De stichtingen kunnen ook bij het wegvallen van de HCN vennootschap hun activiteiten blijven voortzetten.