Europese Crowdfunding Verordening

Conform onze eerdere berichtgeving (20-12-2022) heeft Horeca Crowdfunding Nederland van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de nieuwe Europese Crowdfunding Service Provider-vergunning ontvangen.

In deze brief informeren wij u over de achtergrond van de deze nieuwe verordening en enkele veranderingen voor u als investeerder.
 
De Europese Crowdfunding Verordening
 
De Nederlandse crowdfundingmarkt heeft zich ontwikkeld van een opkomende markt in 2011 tot een volwassen markt anno 2022. Het Nederlandse wetgevend kader voor CSP’s (Crowdfunding Service Providers) is in de periode 2011-2016 ‘accomoderend’ geweest, in de zin dat het de groei van de markt niet te veel zou mogen hinderen. Die groeifase is de markt inmiddels al voorbij. Voor Nederland bepaalde de AFM (Autoriteit Financiële Markten) de regels met betrekking tot investeren via crowdfunding. De Europese wetgever heeft besloten tot een meer uitgebreid en uniform regelgevend kader: De Europese Crowdfunding Verordening (ECSP vergunning)
 
De Verordening heeft een rechtstreekse werking. Dat betekent dat de Verordening rechtstreeks geldt in Nederland zonder dat daarvoor eerst een omzetting in de Nederlandse wet (zoals in de Wet op het financieel toezicht) hoeft plaats te vinden. De Verordening stelt de kaders en de wettelijke vereisten vast waaraan crowdfundingdienstverleners (CSP’s, crowdfunding service providers) zich moeten houden. De Verordening biedt ten opzichte van het huidige Nederlandse kader een behoorlijke uitbreiding op het gebied van beleggersbescherming en transparantie als ook ten aanzien van de eisen die gesteld worden aan de operationele processen van de CSP en de toezichtrol van de AFM. De Verordening kan beschouwd worden als een onderdeel van het actieplan kapitaalmarktenunie dat als doel heeft om binnen de Europese Unie één kapitaalmarkt te vormen waar investeringen vloeien naar daar waar ze nodig zijn, waar ze rendement opleveren en groei stimuleren ongeacht de nationale grenzen waarbinnen de investeringsmogelijkheid zich bevindt.
 
Beleggersbescherming
 
Een belangrijke reden voor de totstandkoming van de verordening is uniforme beleggersbescherming binnen de EU-lidstaten. Zo wordt zoveel mogelijk gewaarborgd dat de belegger, die in een crowdfundingproject wenst te investeren, weet wat het project inhoudt, wat de vooruitzichten zijn en welke risico’s zijn verbonden aan het specifieke project. Zo dient voor ieder project een gestandaardiseerd 'blad met essentiële beleggingsinformatie' te worden geschreven. Op basis van deze informatie zal de belegger een gewogen beleggingsbeslissing kunnen nemen.
 
Beleggers zullen een toelatingskennistest moeten doen inclusief een simulatie van het potentiële verlies dat gedragen kan worden door de belegger bij aanmelding bij de crowdfundingdienstverlener. Op basis hiervan kan de crowdfundingdienstverlener een advies geven of het beleggen in crowdfundingprojecten met de daarbij behorende risico’s voldoende wordt begrepen door en dus geschikt is voor de belegger.

De belangrijkste wijzigingen

 
Betaaldienstverlener OPP
De maandelijkse geldstromen van nieuwe projecten worden binnenkort uitgevoerd door een erkende betalingsdienstverlener. De uitbetalingen van rente en/of aflossingen van nieuwe projecten zullen binnenkort daarom via een Payment Service Provider gaan. Wij zijn de samenwerking hiervoor aangegaan met OPP (Online Payment Platform). Een betaling op uw bankrekening kan bestaan uit een gebundelde betaling van rente- en aflossingsdelen van meerdere projecten. In uw account kunt u uiteraard de specificatie terugvinden van een betaling.
 
Uw reeds gepleegde investeringen, voorafgaand aan uw nieuwe identificatie, blijven afgehandeld worden conform de huidige werkwijze. Deze uitbetalingen geschieden dus via Stichting Horeca Crowdfunding Nederland zoals u van ons gewend bent.
 
Nieuw identificatieproces (Know Your Customer)
Vanaf heden kunt u alleen investeren in projecten als u bent geïdentificeerd en geverifiëerd bij de betaaldienstverlener OPP. De betaaldienstverlener dient u eerst als klant te accepteren alvorens er betalingen aan u gedaan mogen worden. Wij vragen u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk te doen. Door in te loggen op uw ‘Mijn Account’ kunt u hier direct mee starten en in toekomstige projecten investeren.
 
Toelatingskennistest
U wordt elke twee jaar gevraagd opnieuw een toelatingskennistest af te leggen. Voorheen werd dit herhaald op basis van het door u totaal geïnvesteerde bedrag op ons platform. De toelatingskennistest verschijnt automatisch in het investeringsproces indien wij verplicht zijn deze bij u af te nemen. Het doel hiervan is om u te beschermen, maar ongeacht de uitslag kunt u alsnog zelf bepalen om wel of niet te investeren.  
 
Simulatietool vermogenscapaciteit
Naast de toelatingskennistest, wordt u gevraagd uw capaciteit tot het dragen van verlies, berekend als 10% van uw netto vermogen, te simuleren. Dit kan via de simulatietool op onze website worden berekend. Ook hier geldt dat u alsnog zelf bepaalt om wel of niet te investeren. Deze simulatie dient jaarlijks herhaald te worden.
 
Investeringsgrens
De investeringsgrens van maximaal EUR 80.000 vervalt. Voorheen mocht een investeerder (een ‘natuurlijk persoon’) niet meer dan EUR 80.000 investeren op één platform. Deze grens is komen te vervallen.  
 
Beleggingsinformatiesheet
Naast de pitch wordt vanaf heden ook een blad met essentiële informatie gepubliceerd met informatie over o.a. het project, de onderneming en de financieringsvoorwaarden. De beschrijvingen van de risico’s en de financiële ratio’s zullen zoals voorheen weergegeven worden in de pitch en nu ook in beknoptere vorm in de beleggingsinformatiesheet.
 
Automatisch investeren
De mogelijkheid om automatisch te investeren, blijft bestaan. Echter wel in een gewijzigde vorm. ‘Automatisch investeren’ wordt ‘Automatisch een investering toezeggen’ waarbij er in de bevestigingsmail nogmaals om een akkoord wordt gevraagd aan de betreffende investeerder. Een uitgebreide uitleg over 'Automatisch een investering toezeggen' staat op de pagina investeren op onze website.
 
Bedenktijd
Onder de Europese Wetgeving geldt voor iedere investering een bedenktijd van 4 kalenderdagen i.p.v. 24 uur om een investering te annuleren. 
 
Statistieken
De pagina waarop de statistieken worden weergegeven, is uitgebreid. U heeft meer inzicht in de gefinancierde projecten per risicoclassificatie en het verzuim per risicoclassificatie.
 
Wijzigen bankrekeningnummer
U kunt vanaf heden eenvoudig vanuit uw account bij 'Mijn gegevens' desgewenst uw bankrekeningnummer wijzigen. Hiervoor zal middels een iDeal transactie van €0,01 de tenaamstelling van het bankrekeningnummer worden gecheckt.
 
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn in lijn gebracht met de verplichtingen uit de Europese Crowdfunding Service Provider verordening. De bijgewerkte voorwaarden kunt u op onze website vinden en zijn per heden in gegaan.

Wat wijzigt er niet?
 
De beoordelingscriteria van nieuwe financieringsaanvragen zoals u van ons gewend bent, wijzigen niet. Wij blijven vanuit onze (horeca-) expertise zeer kritisch in onze beoordeling van financieringsaanvragen. Groot groeien is niet ons primaire doel. Het bieden van het hoogste rendement voor onze investeerders wel.
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze bovenstaande informatie, dan kunt u ons uiteraard te allen tijde contacteren.